Asigurarea protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante şi securităţii radiologice


View access
Public
Alias
asigurarea-protectiei-impotriva-radiatiilor-ionizante-si-securitatii-radiologice
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
950
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-28 07:17:00
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 154 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind desfăşurarea practicilor de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 759 din 22 august 2023. Normele se aplică practicii de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante în ceea ce priveşte expunerea profesională, expunerea publică, precum şi securitatea instalaţiilor radiologice şi a surselor de radiaţii utilizate.

     Prezentele norme se aplică practicii de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante care implică:

 1. instalaţiile radiologice care au încorporate surse radioactive închise de categoria 2, 3, 4 sau 5;
 2. instalaţiile radiologice care au încorporaţi generatori de radiaţii X;
 3. instalaţiile radiologice care au încorporaţi generatori de neutroni pentru determinarea concentraţiei sau structurii elementare a materialelor sau produselor din industria cărbunelui sau cimentului;
 4. instalaţiile radiologice care utilizează pentru calibrare ori etalonare surse radioactive închise sau generatori de radiaţii X.

     În general, practica de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante este considerată justificată. CNCAN poate iniţia reevaluarea unor forme particulare ale practicii de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante, poate dispune limitarea extinderii acestora sau poate decide oprirea lor.

     Introducerea în practică a unor noi tehnologii în scopul controlului unor parametri de proces, care implică surse de radiaţii ionizante, trebuie justificată în scris de iniţiatorul practicii în colaborare cu societăţile profesionale şi de autorităţile competente, după caz, şi avizată de un expert în protecţie radiologică. De regulă, justificarea va include:

 1. o descriere completă a surselor de radiaţii care vor fi utilizate, a măsurilor de protecţie la radiaţii ionizante, a măsurilor de protecţie fizică şi măsurilor luate pentru optimizarea protecţiei radiologice;
 2. beneficiile practicii în raport cu detrimentul datorat sănătăţii; întreprinderea, împreună cu un expert în protecţie radiologică, va face o evaluare a efectelor radiaţiilor ionizante prin estimarea dozelor primite de lucrătorii expuşi şi a altor persoane considerate din populaţie în situaţia de expunere în condiţii de operare normală şi în caz de incident radiologic.

     CNCAN poate respinge desfăşurarea unei practici noi dacă apreciază că justificarea acesteia nu este temeinică. CNCAN poate opri desfăşurarea unei practici de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante dacă aceasta nu se mai justifică.

     Conform art. 13 din norme, în practica de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante trebuie să fie utilizate numai instalaţii care:

 1. au marcajul CE şi certificatul EC, emis de către un organism notificat, conform reglementărilor UE;
 2. sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi sau posedă autorizaţie de securitate radiologică pentru produs;
 3. sunt însoţite de documentaţia tehnică în limba română;
 4. sunt instalate, verificate, întreţinute sau reparate conform recomandărilor producătorului din cartea tehnică a instalaţiei radiologice şi numai de către unităţi autorizate de către CNCAN pentru a desfăşura activităţile de manipulare;
 5. sunt păstrate în condiţii de protecţie fizică sau sub supravegherea unei persoane calificate, după caz;
 6. sunt depozitate numai în locuri corespunzător amenajate, protejate împotriva degradării mecanice, incendiului, inundaţiilor, acţiunii vătămătoare a factorilor de mediu, furtului şi utilizării neautorizate.

     Condiţiile tehnice şi metodele de încercare a instalaţiilor radiologice implicate în practica de control al parametrilor de proces cu radiaţii ionizante trebuie să corespundă cerinţelor de securitate radiologică din standardele de referinţă din anexa nr. 6 la norme.

     Sursele radioactive închise trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii:

 1. radionuclidul utilizat trebuie să corespundă în ceea ce priveşte activitatea, tipul de radiaţie, energia radiaţiei şi timpul de înjumătăţire;
 2. timpul de înjumătăţire trebuie să fie cât mai scurt raţional posibil;
 3. activitatea sursei radioactive trebuie să nu fie mai mare decât este necesar pentru a lucra, în condiţii corespunzătoare, în timpul de viaţă planificat al instalaţiei radiologice pentru controlul parametrilor de proces.

     Încercările de tip şi de performanţă ale instalaţiilor radiologice pentru controlul parametrilor de proces sunt precizate în anexa nr. 4 la norme. Acestea trebuie efectuate:

 1. de către laboratoare de încercări, desemnate de CNCAN, pentru instalaţiile radiologice pentru controlul parametrilor de proces fabricate în România, conform Normelor privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear emise de CNCAN;
 2. de către laboratoare de încercări notificate în UE, pentru instalaţiile radiologice pentru controlul parametrilor de proces produse sau furnizate din UE sau din afara UE.

     În procesul de autorizare, CNCAN va evalua rezultatele rapoartelor de încercări efectuate, ca parte a evaluării privind securitatea radiologică. Verificările tehnice periodice se pot efectua atât de către laboratoare care deţin certificatul de desemnare emis de CNCAN, cât şi de către unităţi autorizate de CNCAN pentru activităţile de manipulare a instalaţiilor pentru controlul parametrilor de proces cu radiaţii ionizante. Atât pentru încercările de tip şi de performanţă, cât şi pentru verificările tehnice periodice se vor emite rapoarte de încercări care vor conţine informaţiile aplicabile din tabelul din anexa nr. 4a la norme şi buletine de verificări tehnico-funcţionale, conform modelului aprobat în prealabil de CNCAN la autorizarea activităţilor de manipulare sau la desemnarea ca laborator de încercări.

Reglementări ce vizează depozitarea intermediară, scoaterea din funcţiune, încetarea activităţii şi dezafectarea instalaţiilor radiologice pentru controlul parametrilor de proces – disponibile AICI