Expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului


View access
Public
Alias
expert-tehnic-extrajudiciar-in-domeniul-amenajarii-teritoriului-si-al-urbanismului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
947
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-21 06:50:56
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Joi, în Monitorul Oficial nr. 749 din 17 august 2023, a fost publicată Hotărârea nr. 430 din 25 iulie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea atestării pentru atribuirea calității de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului.

Expertiza tehnică extrajudiciară în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, incluzând specializarea urbanism și specializarea amenajarea teritoriului se efectuează la cererea celor interesați și se desfășoară în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările.

Registrul Urbaniștilor din România (RUR) atribuie calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări pe bază de examen. Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se atribuie pentru una dintre cele două specializări componente ale domeniului sau pentru ambele specializări în funcție de opțiunea solicitantului și rezultatul atestării.

Poate dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări (amenajarea teritoriului sau urbanism) persoana fizică cu domiciliul în România care îndeplinește următoarele condiții:

 1. este cetățean român;
 2. este specialist atestat de către RUR de cel puțin 5 ani, cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului și/sau urbanismului, după cum urmează:
  • simbolul B pentru specializarea amenajarea teritoriului;
  • simbolul D pentru specializarea urbanism;
 3. cunoaște limba română;
 4. are capacitate de exercițiu deplină;
 5. este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert;
 6. nu are antecedente penale sau sancțiuni disciplinare;
 7. se bucură de o bună reputație profesională și socială;
 8. a promovat examenul organizat în acest scop. Prin excepție, poate dobândi calitatea de expert extrajudiciar:
 • specialistul cu drept de semnătură RUR care are calitatea de expert judiciar în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului sau are experiență profesională de minimum 10 ani ca specialist atestat cu drept de semnătură pentru specializările menționate mai sus, dovedită prin portofoliu de documentații;
 • arhitecții-șefi cu o experiență profesională pe post de minimum 5 ani, după cum urmează:
  • arhitecții-șefi de județ pentru ambele specializări;
  • arhitecții-șefi de municipii și orașe pentru specializarea urbanism.

    Atestarea calității de expert tehnic extrajudiciar se realizează, de regulă, trimestrial, în funcție de numărul candidaților înscriși.

    Consiliul Superior al RUR va decide locul și data desfășurării atestării, iar datele de susținere a probelor și restul detaliilor aferente se publică pe pagina de internet a RUR (www.rur.ro) cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de începere a probei scrise.

    Atestarea se desfășoară în limba română și are ca scop verificarea pregătirii de specialitate a candidaților, a nivelului lor de cunoaștere a aplicării actelor normative din domeniu, precum și a legislației care reglementează procedura de expertiză extrajudiciară. Candidaților le va fi pusă la dispoziție bibliografia necesară pregătirii.

    Pentru înscrierea la atestare, candidatul va transmite prin poștă electronică următoarele documente:

 • cerere de înscriere;
 • actul de identitate și, dacă este cazul, alt act doveditor al cetățeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene;
 • atestatul de competență lingvistică privind cunoștințele de limbă română, pentru candidatul care nu este cetățean român;
 • certificat/adeverință medical(ă) atestând că este apt din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității de expert;
 • certificat de cazier judiciar valabil;
 • dovada achitării tarifului de atestare;
 • portofoliu de documentații, respectiv portofoliu cu documentațiile avizate, după caz.

    Cuantumul tarifului de atestare se stabilește prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR. Tariful de atestare este nereturnabil.

    Verificarea dosarelor de înscriere se va face de către secretariatul Comisiei de atestare, care va putea propune respingerea motivată dacă dosarul de înscriere al candidatului nu îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament.

    Experții tehnici extrajudiciari răspund disciplinar pentru fapta culpabilă constând în nerespectarea legislației relevante, a oricăror alte dispoziții legale și/sau reglementări aplicabile în domeniu, a prezentului regulament, a hotărârilor obligatorii ale Consiliului Superior al RUR adoptate în temeiul OG nr. 2/2000 sau al regulamentului, precum și pentru orice faptă săvârșită (prin acțiune/omisiune/orice act îndeplinit) în exercițiul respectivei calități sau în legătură cu acesta care aduce atingere prestigiului profesiei sau RUR, orice astfel de faptă constituind abatere disciplinară.

    Constituie, de asemenea, abatere disciplinară exercitarea calității de expert tehnic extrajudiciar cu încălcarea principiilor și exigențelor deontologice ale profesiei, și anume:

 • integritate;
 • obiectivitate;
 • inexistența conflictului de interese;
 • independență;
 • concurență loială;
 • păstrarea secretului profesional;
 • competență profesională;
 • comportament demn;
 • sau a oricăror alte comandamente deontologice aplicabile.

    Sancțiunile disciplinare aplicabile experților tehnici extrajudiciari sunt următoarele:

 • avertisment scris;
 • suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice extrajudiciare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an;
 • încetarea calității de expert tehnic extrajudiciar.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Regulamentul din 25 iulie 2023!