Au fost stabilite condițiile pentru desemnarea reprezentanților minorilor străini neînsoțiți!


View access
Public
Alias
au-fost-stabilite-conditiile-pentru-desemnarea-reprezentantilor-minorilor-straini-neinsotiti
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
946
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-21 05:58:48
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Copiii solicitanți de azil, precum și copiii beneficiari de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de protecție și asistență subsidiară corespunzătoare pentru realizarea drepturilor lor.

În situația în care copilul solicitant de azil este neînsoțit de către părinți sau de către un alt reprezentant legal, susținerea interesului superior al acestuia pe parcursul procedurii de azil se asigură de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază administrativ-teritorială se află organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne unde urmează a fi depusă cererea.

Joi, în Monitorul Oficial nr. 749 din 17 august 2023 s-a publicat Ordinul nr. 119/20.643/2023 privind condițiile de numire, rolul, atribuțiile și cerințele de pregătire, formare și experiență profesională pentru persoanele desemnate ca reprezentanți pentru minorii străini neînsoțiți care solicită sau obțin o formă de protecție internațională.

Ordinul comun al ministrului afacerilor interne  și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse prevede că numirea reprezentanților minorilor se realizează de către directorul DGASPC, printr-o decizie emisă după cum urmează:

 • la solicitarea scrisă din partea IGI, pentru minorii străini neînsoțiți intrați în evidența acestuia înainte de identificarea și înregistrarea lor în aplicația informatică a DGASPC;
 • după identificarea, de către DGASPC, a minorului străin neînsoțit care nu se află în evidența IGI.

Emiterea deciziei se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului la registratura DGASPC.

    Poate fi numită reprezentant al minorului în sensul noului act normativ persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:

 1. are studii superioare finalizate;
 2. are experiență în domeniul protecției drepturilor copilului de minimum 3 ani;
 3. cunoaște o limbă străină de circulație internațională și, dacă este posibil, limba vorbită de către minor.

    Actul normativ prevede că numirea reprezentantului minorului se face ținând cont de activitatea curentă în acest domeniu, precum și în alte domenii, de încărcătura deja existentă și de numărul de minori monitorizați de reprezentanți corelat cu numărul de minori străini neînsoțiți aflați în evidența DGASPC.

    Directorul DGASPC numește reprezentantul minorului astfel încât numărul de minori gestionat de acesta să nu depășească cifra de 100, în situația în care acesta gestionează exclusiv minori neînsoțiți.

    La numirea ca reprezentant al minorului, directorul DGASPC acordă prioritate specialiștilor din cadrul compartimentelor specializate din cadrul DGASPC care dețin cunoștințe în domenii precum intervenția în situații de abuz, neglijare, trafic de persoane, migrație și repatrieri, intervenția în situații de urgență, serviciul de sprijin pentru victimele infracțiunilor, precum și specialiștilor care dețin pregătire și/sau experiență în domeniul azilului, în interacțiunea cu minorii care sunt victime ale traficului de persoane, din cadrul organizațiilor neguvernamentale active în domeniu și/sau al furnizorilor privați acreditați de servicii sociale cu care au fost încheiate acorduri în acest sens.

    Mandatul reprezentantului minorului începe la data emiterii deciziei de numire și încetează în următoarele situații:

 • la data instituirii măsurii de protecție specială pentru minor, după finalizarea procedurii de azil;
 • la data părăsirii efective a teritoriului României de către minorul străin neînsoțit, ca urmare a procedurii de determinare a statului membru responsabil, procedurii primei țări de azil, procedurii țării terțe sigure, procedurii țării terțe europene sigure, reunificării familiei în alt stat, îndepărtării sau returnării voluntare asistate;
 • la data împlinirii vârstei de 18 ani pentru copiii care nu au obținut protecție internațională în România în urma procedurii de azil, respectiv pentru copiii aflați în grija unei persoane adulte în comunitate;
 • la data comunicării rezultatului expertizei medico-legale de stabilire a vârstei, solicitată de IGI, expertiză prin care s-a concluzionat că persoana evaluată este majoră.

    La împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii care nu au obținut protecție internațională în România și care s-au aflat în protecție specială sunt referiți către structura specializată pe linie de migrație din cadrul IGI.

    Atribuțiile generale ale reprezentanților minorilor sunt următoarele:

 1. asistă minorii neînsoțiți pe durata procedurii de azil;
 2. se asigură că minorilor neînsoțiți le sunt respectate drepturile copilului și, în cazul solicitanților de azil, că le sunt respectate drepturile în cadrul procedurii de azil;
 3. informează minorii neînsoțiți, pe toată durata mandatului, conform legii, și țin cont de opinia acestora, iar în cazul solicitanților de azil îi informează pe aceștia despre semnificația și posibilele consecințe ale interviului personal și, după caz, despre modul în care trebuie să se pregătească pentru acest interviu;
 4. mențin legătura cu minorii neînsoțiți, indiferent de locul de cazare, inclusiv prin vizite periodice;
 5. mențin legătura cu toți specialiștii implicați în asigurarea respectării drepturilor copilului și în derularea procedurii de azil;
 6. stabilesc și mențin legătura cu interpreții pentru a se asigura de disponibilitatea acestora ori de câte ori este nevoie;
 7. monitorizează situația minorului neînsoțit și îl sprijină pe acesta în vederea accesului la drepturi și beneficii sociale;
 8. se asigură că minorii neînsoțiți cunosc modalitatea de semnalare a oricărei forme de violență asupra copilului și au mijloacele necesare pentru a sesiza DGASPC, inclusiv la numărul unic de telefon 119;
 9. în cazul în care este necesar, după consultarea minorului care a împlinit vârsta de 16 ani și obținerea acordului acestuia, îl sprijină în vederea realizării demersurilor pentru depunerea plângerii împotriva hotărârii de soluționare a cererii de azil, iar în cazul minorului cu vârsta sub 16 ani, luând în considerare opinia acestuia, realizează demersurile pentru depunerea plângerii, în ambele situații primând interesul superior al copilului;
 10. informează autoritățile responsabile cu privire la orice formă de violență exercitată asupra minorului sau cu privire la intenția acestuia de a desfășura activități ce ar pune în pericol exercitarea drepturilor legale;
 11. se asigură că minorul revine în siguranță din alte județe sau sectoare ale municipiului București atunci când acesta părăsește CRPCSA fără acordul instituției sau locul executării măsurii de protecție specială;
 12. asigură transferul dosarelor minorilor la altă DGASPC, dacă procedura de azil este mutată la alt CRPCSA sau la altă instanță judecătorească.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ordinul nr. 119/20.643/2023!