Modificări ale Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Psihosociologie al MAI


View access
Public
Alias
modificari-ale-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-centrului-de-psihosociologie-al-mai
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
945
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-21 05:45:26
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Publicat joi în Monitorul Oficial nr. 747 din 17 august 2023, Ordinul nr. 117 din 3 august 2023 prevede modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 147/2013.

Centrul de Psihosociologie este unitatea de specialitate subordonată Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, cu atribuții de exercitare a actului psihologic, învestită cu autoritate de reglementare, îndrumare, coordonare și control în domeniul activității de psihologie desfășurată de către structurile de profil și personalul specializat din unitățile ministerului.

Centrul de Psihosociologie desfășoară activități specializate care vizează descrierea, clasificarea, explicarea, predicția și optimizarea comportamentului uman, precum și măsurarea, analiza și interpretarea faptelor, proceselor și fenomenelor sociale la nivelul structurilor ministerului, prin aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor și tehnicilor specifice psihologiei, respectiv sociologiei, în scopul susținerii proiectării și aplicării unui management performant al resurselor umane, asigurării securității și sănătății ocupaționale, cunoașterii și ameliorării climatului organizațional, precum și analizei/fundamentării, din perspectivă psihosocială, a unor opțiuni/decizii ale conducerii ministerului.

Cele mai multe noutăți aduse prin Ordinul nr. 117 din 3 august 2023 se referă la conducerea Centrului.

    Astfel, potrivit noilor modificări, conducerea Centrului este asigurată de director, ajutat de un director adjunct.

    Directorul conduce întreaga activitate a Centrului, îl reprezintă și îl angajează în relațiile cu celelalte unități ale ministerului, cu structurile de profil din cadrul instituțiilor și organismelor din afara ministerului, precum și cu persoane juridice și fizice.

    De asemenea, directorul poate delega, prin dispoziție, în condițiile actelor normative în vigoare, atribuții din competența sa directorului adjunct și/sau altor persoane din subordine.

    Directorul adjunct se subordonează nemijlocit directorului Centrului și răspunde de activitatea serviciilor/birourilor/ compartimentelor care îi sunt repartizate în coordonare și/sau de îndeplinirea atribuțiilor delegate, potrivit fișei postului.

    Potrivit dispozițiilor introduse, directorul adjunct exercită, potrivit legii, atribuțiile specifice domeniului protecției informațiilor clasificate, după cum urmează:

 • coordonează întocmirea normelor interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii, și le supune aprobării conducătorului entității;
 • coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI), iar, după aprobare, acționează pentru aplicarea acestuia;
 • coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 • asigură relaționarea cu DGPI, instituție abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate pe spațiul ministerului, potrivit legii;
 • monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;
 • consiliază conducerea entității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
 • informează conducerea entității despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 • acordă sprijin reprezentanților autorizați ai DGPI, potrivit competențelor legale, pe linia verificărilor persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;
 • coordonează activitățile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;
 • coordonează modul de păstrare a evidenței certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces la informații clasificate;
 • coordonează activitatea de actualizare permanentă a evidenței certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces;
 • coordonează actualizarea listelor informațiilor clasificate sau păstrate de entitate, pe clase și niveluri de secretizare;
 • prezintă conducătorului entității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijinul DGPI;
 • efectuează, cu aprobarea conducerii entității, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;
 • exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate;
 • este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate, pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;
 • pune la dispoziția șefului Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la informații clasificate deținute de personalul entității;
 • monitorizează echipamentele care intră/ies în/din zonele de securitate.

    De asemenea, se prevede că în cadrul relațiilor de serviciu/muncă funcționează principiul egalității de tratament față de tot personalul Centrului. Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex, orientare sexuală, precum și emiterea oricărei dispoziții în măsură a discrimina o persoană.

    Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente definite drept discriminare, Centrul are obligațiile prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Regulamentului din 25 octombrie 2013!