Atestarea ghizilor de turism


View access
Public
Alias
atestarea-ghizilor-de-turism
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
940
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-08-14 06:32:16
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 180 din 2 august 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 734 din 9 august 2023. Normele metodologice se aplică persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de turism în România.

     Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:

a. ghid de turism local, care asigură asistenţă turistică pe teritoriul României turiştilor români;

b. ghid de turism naţional, care asigură asistenţă turistică pe teritoriul României turiştilor străini şi în străinătate turiştilor români;

c. ghid de turism specializat pentru anumite tipuri de activităţi turistice:

(i) ghid de animaţie;

(ii) ghid de turism montan, drumeţie montană;

(iii) ghid de turism pentru habitat natural;

(iv) ghid de turism ecvestru;

(v) ghid de turism pentru peşteri amenajate;

(vi) alte specializări în funcţie de dezvoltarea activităţii de turism, doar pentru specializările ce au elaborate şi în vigoare standarde ocupaţionale.

     Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de persoane fizice deţinătoare de atestat şi ecuson de ghid de turism, emise conform prezentelor norme metodologice. Atestatul şi ecusonul de ghid de turism reprezintă documentul eliberat de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se confirmă capacitatea profesională a persoanelor fizice calificate în profesia de ghid de turism de a exercita activitatea în una dintre categoriile de ghizi de turism definite în prezentele norme metodologice.

     Art. 13 din norme prevede ca, în vederea obţinerii atestatului şi ecusonului de ghid de turism, solicitantul, cetăţean român, să prezente următoarele documente:

1. în cazul categoriei de ghid de turism local:

 1. cerere-tip - conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la norme;
 2. copie act de identitate;
 3. copie certificat de calificare obţinut în urma absolvirii unui program de formare profesională de tip calificare (în conformitate cu reglementările legale în vigoare) sau copie certificat de competenţe profesionale pentru ocupaţia ghid de turism, eliberat de un centru de evaluare şi certificare competenţe profesionale autorizat, cu condiţia ca acesta să aibă toate competenţele din standardul ocupaţional în vigoare;
 4. certificat de cazier judiciar valabil, eliberat de autorităţile competente;
 5. document care atestă absolvirea învăţământului minim obligatoriu;
 6. document medical emis conform legislaţiei din România din care să rezulte că titularul este apt din punct de vedere medical (fizic şi psihic) pentru desfăşurarea activităţii de ghid de turism;
 7. 2 fotografii tip legitimaţie/atestat (2,5 cm x 3,5 cm);

2. în cazul categoriei de ghid de turism naţional, documentaţia va cuprinde, suplimentar:

 1. document care atestă absolvirea învăţământului liceal fără diplomă de bacalaureat;
 2. copie atestat/certificat/diplomă privind cunoaşterea unei limbi străine;
 3. copia certificatului de absolvire a programului de formare profesională de tip specializare, organizat de furnizori de formare profesională autorizaţi conform legislaţiei din România;

3. în cazul categoriei de ghid de turism specializat, documentaţia va cuprinde, suplimentar:

 1. document care atestă absolvirea învăţământului liceal fără diplomă de bacalaureat;
 2. copie atestat/certificat/diplomă privind cunoaşterea unei limbi străine;
 3. copia certificatului de absolvire a programului de formare profesională de tip specializare/perfecţionare, organizat de furnizori de formare profesională autorizaţi conform legislaţiei din România.

     Pentru prestarea temporară sau ocazională, conform Directivei CE 36/2005, în cazul ghizilor de turism, cetăţeni ai statelor membre UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene care însoţesc grupurile de turişti pe teritoriul României fără a presta servicii de ghid de turism în cadrul obiectivelor turistice, este obligatorie notificarea pentru prestarea în regim temporar sau ocazional (cu minimum 60 de zile înainte de prestarea activităţii), conform declaraţiei din anexa nr. 4 la norme. Aceasta se reînnoieşte o dată pe an în cazul în care prestatorul intenţionează să furnizeze servicii temporar sau ocazional în România în decursul anului respectiv. Prestatorul poate prezenta această declaraţie, însoţită de actele doveditoare, prin orice mijloace (prin punctul de contact unic electronic sau prin transmiterea la registratura instituţiei), iar procedura se finalizează cu eliberarea unei autorizaţii temporare cu valabilitate până la finalul anului şi actualizarea bazei de date electronice a instituţiei. Documentele necesare sunt:

 1. declaraţie prealabilă, în formă scrisă, pe propria răspundere, care cuprinde informaţii despre solicitant, despre activitatea pe care intenţionează să o desfăşoare cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României, perioada în care doreşte să presteze servicii de ghid de turism în România etc.;
 2. copia documentului de identitate;
 3. o dovadă prin care autorităţile competente ale statului membru de stabilire atestă că la data eliberării acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul său în vederea exercitării activităţilor de ghid de turism şi nu i-a fost interzisă exercitarea acestora nici chiar cu titlu temporar;
 4. dovada calificării profesionale: diplomele, certificatele sau alte titluri care atestă calificarea de ghid de turism, respectiv specializarea.

     Cetăţenii UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene care se stabilesc în România şi doresc să practice ocupaţia de ghid de turism au obligaţia de a obţine atestatul şi ecusonul de ghid de turism, conform documentaţiei de recunoaştere a calificărilor profesionale obţinute într-un stat membru UE/SEE/în Confederaţia Elveţiană, care cuprinde:

 1. certificat de competenţe profesionale pentru calificarea ghid de turism eliberat în România de un centru de evaluare şi certificare de competenţe profesionale autorizat de autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul formării profesionale a adulţilor, cu condiţia ca acesta să aibă toate competenţele din standardul ocupaţional în vigoare din România;
 2. atestat/certificat/diplomă privind cunoaşterea limbii române cel puţin nivel mediu;
 3. documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) al art. 13 din norme;
 4. în cazul categoriei de ghid de turism naţional/specializat, documentaţia va cuprinde suplimentar copia certificatului de absolvire a programului de formare profesională de tip specializare/perfecţionare.

     Atestatele şi ecusoanele de ghid de turism au o valabilitate de 5 ani. Acestea se actualizează înainte de expirarea termenului de 5 ani de la data emiterii, respectiv a ultimei actualizări. În caz contrar, documentul îşi pierde valabilitatea.

     În vederea actualizării atestatului şi ecusonului de ghid de turism, solicitantul va depune următoarele documente:

 1. cerere-tip - conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la norme;
 2. copie carte de identitate;
 3. certificat de cazier judiciar valabil eliberat de autorităţile competente pentru cetăţenii români şi străini sau alt document similar prin care solicitantul dovedeşte absenţa unor suspendări temporare sau definitive de la practicarea ocupaţiei de ghid de turism sau inexistenţa unei condamnări penale, emis de statul de origine, în original şi traducere autorizată;
 4. document medical emis conform legislaţiei din România din care să rezulte că titularul este apt din punct de vedere medical (fizic şi psihic) pentru desfăşurarea activităţii de ghid de turism;
 5. copii ale documentelor care determină modificarea categoriei de ghid de turism obţinute anterior (certificat de specializare/perfecţionare, atestat limbă străină), după caz.

Reglementărilor conținute de Normele metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, aprobate prin Ordinul nr. 180/2023 - AICI