Noutăți privind cariera personalului contractual din sectorul bugetar


View access
Public
Alias
noutati-privind-cariera-personalului-contractual-din-sectorul-bugetar
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
755
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-14 09:24:57
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul României a aprobat noi reguli privind cariera personalului contractual din sectorul bugetar. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 1078 din 8 noiembrie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Potrivit actului normativ menționat, prin carieră se înțelege evoluția ansamblului situațiilor juridice și efectelor produse, prin promovare într-o funcție superioară, care intervin de la data nașterii raportului de muncă al salariatului și până în momentul încetării acestui raport.

De asemenea, se definesc termeni precum: angajare, promovare, comisie de concurs, comisie de soluționare a contestațiilor, locul desfășurării concursului, post aferent funcției contractuale.

Fișa postului aferentă unei funcții contractuale stabilește și delimitează, în principal, următoarele elemente:

 • limitele de competență aferente exercitării funcției;
 • cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a ocupa postul respectiv;
 • atribuțiile postului.

   Tot referitor la fișa postului, se precizează că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile și instituțiile publice au OBLIGAȚIA de a actualiza fișele posturilor corespunzătoare funcțiilor de conducere și de execuție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.

   Persoanele care sunt încadrate pe o funcție de execuție cu grad/treaptă de debutant îndeplinesc atribuții specifice funcției, în scopul cunoașterii activității și a obiectivelor autorității sau instituției publice, precum și în scopul deprinderii abilităților specifice exercitării funcției.

   Promovarea se face prin concurs sau examen și reprezintă modalitatea de ocupare, ca urmare a promovării concursului sau examenului organizat în acest sens, a unei funcții:

 • cu grad superior celui deținut/cu treaptă profesională superioară celei deținute anterior promovării;
 • cu un nivel superior de studii;
 • de conducere.

   Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale se face prin concurs sau examen la care poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei funcții contractuale.

   În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

   Cu privire la promovare, menționăm că, potrivit regulii generale, promovarea se face pe un post vacant, însă actul normativ prevede și posibilitatea transformării postului pe care îl ocupă solicitantul în unul de nivel imediat superior.

   Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice.

   Referatul se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru la compartimentul resurse umane sau la persoana desemnată în acest sens și cuprinde următoarele elemente:

 • propunerea de promovare;
 • bibliografia și tematica examenului de promovare;
 • propuneri privind componența comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

   Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se poate organiza trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de decizia conducătorului autorității ori instituției publice.

   Referitor la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual, noua reglementare prevede că aceasta reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale salariaților pe parcursul unui an calendaristic.

   Ca regula generală, evaluarea se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între datele de 1 ianuarie și 31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toți salariații care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

   Prin excepție, evaluarea personalului contractual se realizează pentru o altă perioadă în oricare dintre următoarele situații:

 • la suspendarea, modificarea locului de muncă, modificarea felului muncii sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual în condițiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puțin 30 de zile consecutive;
 • la suspendarea, modificarea locului de muncă, modificarea felului muncii sau încetarea raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, în condițiile legii, dacă perioada efectiv coordonată este de cel puțin 30 de zile consecutive;
 • atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat.

   Calitatea de evaluator poate fi exercitată de către:

 1. persoana care ocupă funcția de conducere pentru salariatul de execuție din subordine, respectiv salariatul de conducere ierarhic superior, potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, pentru salariatul de conducere;
 2. persoana care ocupă funcția de conducere imediat inferioară celei de conducător al autorității sau instituției publice, pentru salariații aflați în coordonarea sau în subordinea directă a acesteia;
 3. conducătorul autorității sau instituției publice, pentru salariații aflați în subordinea directă, precum și pentru salariații care au calitatea de conducători ai autorităților sau instituțiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea ori sub autoritatea acesteia și pentru adjuncții acestora.

   Evaluarea se realizează pe baza obiectivelor individuale, indicatorilor de performanță și a criteriilor de evaluare, respectiv prin notarea acestora cu note de la 1 la 5.

   Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării, după cum urmează:

 • pentru un punctaj între 1,00 și 2,50 se acordă calificativul „nesatisfăcător“;
 • pentru un punctaj între 2,51 și 3,50 se acordă calificativul „satisfăcător“;
 • pentru un punctaj între 3,51 și 4,50 se acordă calificativul „bine“;
 • pentru un punctaj între 4,51 și 5,00 se acordă calificativul „foarte bine“.

   Conform noului act normativ, prevederile referitoare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual de execuție și de conducere potrivit noii hotărâri se realizează începând cu anul 2024 pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022!