Organizarea și funcționarea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe


View access
Public
Alias
organizarea-si-functionarea-comisiei-pentru-examinarea-investitiilor-straine-directe
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
754
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-14 08:34:57
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial  nr. 1079 din 8 noiembrie 2022 a fost publicat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, aprobat prin Hotărârea nr. 1.326 din 28 octombrie 2022.

Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) are rolul de a examina și de a aviza investițiile străine directe și investițiile noi, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, în scopul protejării intereselor esențiale de securitate și ordine publică.

Reamintim că, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 1. investitor străin:
  • persoană fizică, care nu este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România;
  • persoană juridică, al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România;
  • persoană juridică, al cărei sediu social se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România, în care este exercitat în mod direct sau indirect controlul de către: o persoană fizică ce nu este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, o persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau o altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;
  • administrator fiduciar al unei entități fără personalitate juridică ce a realizat sau intenționează să realizeze o investiție străină directă în România sau o persoană aflată într-o poziție similară, dacă aceasta nu este cetățean al Uniunii Europene, în cazul unei persoane fizice, sau dacă aceasta nu are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul unei persoane juridice, sau dacă această entitate a fost constituită în temeiul legilor unui stat care nu este stat membru al Uniunii Europene;
 2. investiție străină directă - investiție de orice natură efectuată de un investitor străin cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între investitorul străin și întreprinderea vizată sau o unitate organizatorică separată a unei întreprinderi, cărora le sunt puse la dispoziție aceste fonduri sau urmează să le fie puse la dispoziție pentru desfășurarea unei activități economice în România, și care îi permit investitorului străin să exercite un control asupra administrării întreprinderii.

    O investiție străină directă se efectuează, de asemenea, când există o schimbare în structura de proprietate a unui investitor străin persoană juridică, dacă această schimbare în ceea ce privește persoana juridică face posibilă exercitarea unui control, în mod direct sau indirect, de către o:

 • persoană fizică ce nu este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;
 • persoană juridică al cărei sediu social nu se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau
 • altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care nu este membru al Uniunii Europene;
 1. investiție nouă - investiție inițială în active corporale și necorporale aflate în același perimetru, legate de demararea activității unei întreprinderi noi, extinderea capacității unei întreprinderi existente, diversificarea producției unei întreprinderi prin produse care nu au fost fabricate anterior sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei întreprinderi existente.

    Înființarea unei noi întreprinderi reprezintă crearea unui nou amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente. Extinderea capacității unei întreprinderi existente reprezintă mărirea capacității de producție în amplasamentul existent datorată existenței unei cereri neonorate. Diversificarea producției unei întreprinderi existente reprezintă obținerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă.

    Potrivit noului act normativ, CEISD se întrunește valabil în prezența majorității membrilor în funcție. La ședințe participă membrii titulari ai CEISD, iar, în absența acestora, supleanții desemnați în acest sens.

    Activitatea CEISD se desfășoară din oficiu sau la sesizare.

    CEISD poate fi sesizată să examineze o investiție străină directă sau o investiție nouă, după caz, de către:

 • investitorii care fac parte din categoriile prevăzute de OUG nr. 46/2022, care doresc să realizeze o investiție străină directă sau o investiție nouă, supuse examinării și avizării potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din OUG nr. 46/2022, inclusiv atunci când investiția urmează a avea loc potrivit art. 4 alin. (2) din OUG nr. 46/2022, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din același act normativ;
 • o autoritate a statului român atunci când aceasta constată, în mod justificat, că se impune inițierea procedurilor de examinare a investiției străine, urmând ca CEISD, dacă apreciază întemeiată solicitarea, să inițieze procedurile de examinare;
 • Consiliul Concurenței, care informează CEISD în legătură cu operațiunile de preluare a controlului care prezintă riscuri pentru siguranța națională și concentrările economice care îi sunt notificate acestuia, susceptibile să fie analizate din punctul de vedere al securității naționale sau ordinii publice.

    CEISD se poate sesiza din oficiu cu privire la punerea în aplicare a unei investiții străine directe sau a unei investiții noi care ar putea face obiectul examinării, cu privire la care nu a fost depusă cerere de autorizare.

    Ședințele CEISD se convoacă de către președintele CEISD, prin grija Secretariatului CEISD.

    În cadrul ședințelor CEISD, avizele prevăzute la art. 8 alin. (4) privind autorizarea investițiilor străine directe sau a investițiilor noi se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui CEISD este hotărâtor.

    În împrejurări excepționale, determinate de imposibilitatea participării fizice a unui membru CEISD și a supleantului acestuia, la solicitarea motivată a membrului CEISD aflat în această situație, președintele CEISD poate decide participarea acestuia, prin intermediul unor mijloace electronice de comunicare la distanță de natură să asigure securitatea și confidențialitatea ședinței și a documentelor analizate.

    Derularea ședințelor CEISD prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, de natură să asigure securitatea și confidențialitatea ședinței și a documentelor analizate, poate avea loc și în alte situații, la solicitarea președintelui CEISD.

 

Regulamentul se poate accesa AICI!