Cursuri de instruire privind inteligența artificială, cloud, blockchain pentru salariați


View access
Public
Alias
cursuri-de-instruire-privind-inteligenta-artificiala-cloud-blockchain-pentru-salariati
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
695
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-08 06:03:26
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Întreprinderile mici și mijlocii care doresc să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților vor putea accesa o schemă de ajutor, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În acest sens, în Monitorul Oficial nr. 770 din 2 august 2022 s-a publicat Ordinul nr. 20.953 din 22 iulie 2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19.

Obiectivul principal al schemei îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea competențelor în rândul angajaților, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente.

În cadrul schemei de ajutor de minimis sunt finanțate activitățile de instruire în următoarele tehnologii emergente:

 • internet of things;
 • big data;
 • cloud technologies;
 • învățarea automată;
 • inteligența artificială;
 • automatizarea proceselor robotice;
 • blockchain;
 • cyber-physical systems;
 • additive manufacturing.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelație cu numărul de angajați instruiți, este de 17.000 de euro.  Dovada absolvirii cursurilor va fi diploma de absolvire a cursului.

Concret, procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis presupune următoarele activități:

 1. Autoritatea pentru Digitalizarea României va dezvolta sau va cumpăra o platformă online în care se vor derula înscrierile IMM-urilor care vor să ceară ajutorul de minimis, iar aceasta va avea și o componentă de e-Learning, pentru că formarea și evaluarea se vor face online.
 2. ADR va face o selecție competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată a formatorilor care vor derula cursuri de instruire privind tehnologiile emergente.
 3. IMM-urile vor depune solicitările pentru grant (și documentația justificativă aferentă) la ADR, în cadrul platformei online amintite. În cadrul solicitării de sprijin IMM-urile vor opta, în funcție de nevoile lor, pentru tipul/tipurile de programe de perfecționare/ recalificare pentru angajații proprii. IMM-urile vor fi selectate în baza principiului primul venit, primul servit, în limita bugetului alocat, respectând prevederile din prezenta schemă.
 4. Derularea online a cursurilor de instruire și apoi evaluarea competențelor profesionale dobândite de salariații IMM-urilor acceptate în program, prin intermediul platformei ADR. Această activitate se va finaliza prin acordarea unei diplome de absolvire de către parteneri, care atestă formarea și evaluarea competențelor profesionale (obținute în urma formării
 5. Ultima activitate constă în plata ajutorului de minimis, care va fi făcută, de către ADR, direct formatorilor, numai în baza diplomelor acordate.

Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 34.000.000 de euro, echivalent în lei. Pentru conversia în euro, în cadrul acestei scheme de ajutor se va utiliza cursul de schimb InforEuro. Numărul maxim estimat al întreprinderilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 2.200.

Potrivit actului normativ, pot beneficia de ajutor de minimis IMM-urile care își desfășoară activitatea în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
  • mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  • mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 3. nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;
 4. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași activități pentru care solicită finanțare în temeiul prezentei scheme de ajutor;
 5. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate“;
 6. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 7. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare, privind declararea unui ajutor de stat/de minimis ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 8. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 9. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 10. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
 11. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la apelul de proiecte derulat de subadministrator;
 12. la momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre următoarele categorii de întreprinderi: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie;
 13. depune următoarele documente (anexe la ghidul solicitantului ce va avea ca bază prezenta schemă) în cadrul apelului derulat de subadministrator:
  • solicitare de sprijin pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților proprii;
  • declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii;
  • declarație privind eligibilitatea societății în vederea acordării ajutorului de minimis;
  • declarație cu privire la evitarea dublei finanțări;
  • declarație privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în cursul anului fiscal în care i se acordă ajutorul de minimis în temeiul schemei de ajutor de minimis, precum și al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din fonduri naționale, fie din fonduri europene);
  • declarație privind alte ajutoare primite de solicitant pentru aceleași costuri eligibile pentru care solicită finanțare în temeiul schemei de ajutor de minimis.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Schema din 22 iulie 2022!