Recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme


View access
Public
Alias
recunoasterea-organismelor-de-certificare-a-bauturilor-spirtoase-si-supravegherea-activitatii-acestor-organisme
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
696
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-16 09:42:12
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis Ordinul nr. 213 din 27 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme, act normativ publicat ulterior în Monitorul Oficial nr. 802 din 12 august 2022.

     Articolul 2 din ordin prevede ca, în conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, înainte de a fi introduse pe piaţă, indicaţiile geografice care desemnează băuturi spirtoase originare din Uniunea Europeană să fie supuse unui sistem de controale oficiale.

     Inspecţia operatorilor şi certificarea băuturilor spirtoase care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase se realizează de către organisme de certificare acreditate conform standardului european ISO/IEC 17065:2013 de către organismul de acreditare din România (RENAR) sau de către alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, recunoscute de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

     Recunoaşterea, controlul şi supravegherea activităţii organismelor de certificare se fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008.

     Regulamentul privind recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii acestor organisme, denumit în continuare regulament, se referă la recunoaşterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase şi supravegherea activităţii organismelor de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Prevederile se aplică şi băuturilor spirtoase care au dobândit protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului.

     Rolul organismelor de certificare a băuturilor spirtoase este de a verifica şi certifica că băuturile spirtoase care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase îndeplinesc criteriile cuprinse în caietul de sarcini, conform modelului prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008. Certificarea conformităţii băuturilor spirtoase care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase se efectuează de organisme care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate cu atribuţii în înregistrarea indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, transmite Comisiei Europene lista cu organismele recunoscute, precum şi competenţele acestora.

     Potrivit art. 5 din regulament, organismele de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

 • să fie persoane juridice cu sediul în România sau persoane juridice care au sediul principal în alte state membre, dar care pe toată perioada desfăşurării activităţii de verificare şi control privind respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini au obligaţia de a-şi stabili şi menţine un sediu secundar în România în condiţiile legii;
 • să dispună de structură, echipamente şi proceduri care să permită efectuarea tuturor activităţilor privind verificarea, controlul şi certificarea respectării datelor cuprinse în caietul de sarcini;
 • să dispună de un laborator propriu acreditat sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele şi determinările necesare în vederea efectuării verificării, controlului şi certificării respectării de către produse a datelor cuprinse în caietul de sarcini;
 • să dispună de personal calificat şi cu experienţă în domeniu pentru efectuarea verificărilor şi controalelor;
 • să fie imparţiale şi independente în raport cu toate părţile implicate; organismele de certificare şi personalul aferent nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile;
 • să satisfacă în totalitate exigenţele impuse prin standardul european ISO/IEC 17065:2013 (şi sunt acreditate în conformitate cu acesta sau cu orice viitoare modificare, revizuire ori versiune aplicabilă a acestuia), de către organismul naţional de acreditare din România (RENAR) sau de către alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene EA-MLA şi documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 38 din Regulamentul (UE) 2019/787.

     În vederea recunoaşterii, organismul candidat va depune, conform art. 6 din regulament, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale următoarele documente:

 1. cererea pentru obţinerea certificatului de recunoaştere aferent categoriei/categoriilor de băuturi spirtoase, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la regulament;
 2. copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din România, care să conţină şi codul unic de înregistrare;
 3. copia certificatului de acreditare conform standardului european ISO/IEC 17065:2013;
 4. actul constitutiv sau statutul organismului candidat;
 5. o declaraţie scrisă prin care se angajează să pună la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anumite situaţii, alte documente şi informaţii cu privire la acreditarea conform standardului european ISO/IEC 17065: 2013;
 6. procedura standard de control care să conţină o descriere detaliată a măsurilor şi cerinţelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor;
 7. dosarul personalului angajat şi/sau colaborator, care va cuprinde:

(i) copii de pe diplomele de studii superioare/postuniversitare de specialitate;

(ii) curriculum vitae;

(iii) copii ale contractelor individuale de muncă sau ale contractelor de prestări servicii;

(iv) copii ale adeverinţelor de formare sau perfecţionare profesională a auditorilor/inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea auditurilor/ inspecţiilor, eliberate de un organism abilitat în acest scop.

     Detalii suplimentare despre cazurile în care certificatul de recunoaştere acordat organismului de certificare poate fi retras sau o cerere de avizare anuală poate fi respinsă - AICI