Metodologia de elaborare și execuție a programelor bugetare


View access
Public
Alias
metodologia-de-elaborare-si-executie-a-programelor-bugetare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
612
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-18 06:28:52
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Începând cu exercițiul bugetar 2023, programele bugetare aprobate ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor de asigurări sociale se vor elabora cu respectarea unor reguli clare, aprobate printr-un act normativ publicat joi, în Monitorul Oficial nr. 368 din 14 aprilie 2022.

Prin acest act normativ se stabilește forma de prezentare a programelor bugetare, conținutul acestora și modalitatea de elaborare a indicatorilor de rezultat și/sau eficiență, precum și modul de monitorizare a execuției programelor bugetare.

Este vorba despre Hotărârea nr. 467 din 6 aprilie 2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare și execuție a programelor bugetare.

Programul bugetar, ca parte componentă a bugetului unui ordonator principal de credite, este prezentat ca anexă la bugetul acestuia și se aprobă prin legea bugetară anuală.

Programul bugetar se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 Model „Fișa programului bugetar“ la metodologie.

Structura programului bugetar este organizată astfel încât să asigure corelațiile dintre fondurile utilizate și rezultatele obținute.

  Un program bugetar poate fi: sectorial, dacă are ca scop finanțarea realizării unei activități/acțiuni de către un ordonator principal de credite, care se încadrează în structura clasificației bugetare funcționale, respectiv paragraf, subcapitol, capitol, sau multisectorial, dacă are ca scop finanțarea realizării fie a unei activități/acțiuni de către un ordonator principal de credite, care face obiectul a două sau mai multor paragrafe, subcapitole sau capitole ale clasificației bugetare funcționale, pentru realizarea scopului propus prin program, fie a unor activități/acțiuni care rezultă din eforturile a doi sau mai multor ordonatori principali de credite, dacă legea prevede astfel.

  Sursele de finanțare ale programului conțin resursele financiare alocate pentru finanțarea unui program, care pot fi:

  • bugetul de stat;
  • bugetul asigurărilor sociale de stat;
  • bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  • bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
  • bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice;
  • bugetul fondurilor externe nerambursabile;
  • veniturile proprii;
  • alte surse de finanțare.

  Programele bugetare se introduc în aplicația informatică pentru buget „BUGET_NG“, pentru elaborarea bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat, a anexelor la acestea, respectiv a bugetelor ordonatorilor principali de credite și a anexelor la acestea.

  Referitor la raportarea semestrială și anuală a execuției programelor bugetare, ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte anuale de performanță, elaborate de managerii de program, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

  Conturile anuale de execuție a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, se întocmesc în structura bugetelor aprobate.

  Conturile anuale de execuție a bugetelor ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde: credite de angajament inițiale, credite de angajament definitive, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, angajamente bugetare, angajamente legale, plăți efectuate, angajamente de plată, cheltuieli efective.

 

Mai multe detalii în Metodologia din 6 aprilie 2022!