Soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european


View access
Public
Alias
solutionarea-plangerilor-referitoare-la-incalcarea-legii-privind-integrarea-sistemului-feroviar-din-romania-in-spatiul-feroviar-unic-european
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
611
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-18 06:23:08
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în calitate de organism de reglementare național unic, încurajează orice solicitant să formuleze o plângere atunci când a fost discriminat sau nedreptățit în orice fel, în special prin deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau, după caz, de către operatorul de transport feroviar sau de către operatorul unei infrastructuri de servicii, în ceea ce privește:

 • documentul de referință al rețelei în versiunile provizorii și finale ale acestuia;
 • criteriile stabilite în documentul de referință al rețelei;
 • procedura de alocare și rezultatul său;
 • sistemul de tarifare;
 • nivelul sau structura tarifelor de infrastructură care i se cer sau i se pot cere a fi plătite;
 • măsuri privind accesul;
 • accesul la servicii și tarifarea acestora;
 • managementul traficului;
 • planificarea lucrărilor de reînnoire și operațiunile de mentenanță programate sau neprogramate;
 • conformitatea cu cerințele privind conflictele de interese;
 • refuzul de acordare de capacități de infrastructură sau contestarea termenilor unei oferte de capacitate.

    Plângerile și sesizările referitoare la posibile încălcări ale legii sunt transmise președintelui Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, după înregistrarea acestora la registratura generală a Consiliului Concurenței.

    În acest sens, în Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 359 din 17 martie 2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european.

   Plângerile depuse la Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar trebuie să conțină toate informațiile minime solicitate prin formularul de plângere, al cărui model este prevăzut în anexa la regulament. Reclamanții trebuie să furnizeze și copii ale documentelor relevante pentru a susține plângerea depusă, documente care le sunt în mod rezonabil disponibile, și, dacă este posibil, să indice Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar de unde pot fi obținute alte informații și documente relevante în cauză, care nu le sunt disponibile.

   Actul normativ prevede că plângerea se depune la Registratura generală a Consiliului Concurenței, pentru Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în două exemplare, dintre care unul va fi în format electronic.

   Mai mult, se prevede că documentele ce însoțesc plângerea vor fi certificate pentru conformitate de reclamant, care va identifica, prin adresa de înaintare, motivat, datele și documentele în care consideră că există informații calificate drept secrete de afaceri sau alte informații confidențiale.

   În această situație, reclamantul face o solicitare motivată pentru asigurarea confidențialității acestora și transmite, de asemenea, o versiune neconfidențială a plângerii, precum și a fiecărui document care o însoțește.

   În cazul în care Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că informațiile, inclusiv documentele, conținute în formularul de plângere sunt incomplete, informează în scris reclamantul despre acest fapt și fixează un termen în cadrul căruia acesta să completeze plângerea.

   În eventualitatea în care reclamantul nu furnizează informațiile și documentele solicitate pentru a completa integral formularul de plângere, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar îl informează, în scris, asupra faptului că solicitarea depusă nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament pentru a fi calificată drept plângere. Informațiile furnizate în această situație pot fi considerate de Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar doar o informare generală, ce poate fi utilizată de către acesta în cadrul desfășurării activității sale.

   În urma analizei efectuate de către structura de specialitate, Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar va delibera și se va pronunța prin decizie, până la împlinirea termenului de 40 de zile de la data la care plângerea a fost declarată completă. Deliberările nu sunt publice.

   Deciziile Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar sunt obligatorii pentru toate părțile vizate de acestea, vor fi comunicate părților în cauză prin poștă, dar și prin alte mijloace electronice, cu confirmare de primire, și vor fi publicate pe pagina web proprie. La publicare se va ține seama de interesele legitime ale părților, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.

   Deciziile Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Regulamentul din 17 martie 2022!