Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie


View access
Public
Alias
concursul-de-promovare-in-functia-de-judecator-la-inalta-curte-de-casatie-si-justitie
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
862
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-24 12:33:59
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     În Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie 2023 a fost publicată Hotărârea nr. 1.057 din 6 aprilie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, act emis de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru Judecători.

     Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat, cu consultarea acestei instanţe, ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

     Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmăreşte selecţia judecătorilor care corespund celor mai înalte standarde de competenţă profesională, evaluate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi de integritate, conduită şi deontologie, evaluate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Concursul se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor, precum şi a conduitei acestora şi constă în:

  1. o probă având ca obiect evaluarea hotărârilor judecătoreşti redactate de candidaţi;
  2. un interviu susţinut în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

     Conform art. 4 din regulament, pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii care au îndeplinit efectiv cel puţin 5 ani funcţia de judecător la curtea de apel, au obţinut calificativul „foarte bine“ la ultimele 3 evaluări, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepţia cazurilor în care a intervenit radierea sancţiunii disciplinare, şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 18 ani. La calculul acestei vechimi nu se ia în considerare perioada cât persoana a fost auditor de justiţie. Condiţiile de vechime trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

     Nu pot participa la concursul de promovare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori judecătorii care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.

     Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecătorilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului. În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulament, comisia de organizare a concursului transmite Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării solicitarea de a verifica dacă judecătorul a făcut parte din serviciile de informaţii sau a colaborat cu acestea.  Aceeași comisie întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs şi o publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

     Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei prevăzute mai sus. Contestaţiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii. Acestea se soluţionează, în termen de cel mult 5 zile de la expirarea termenului prevăzut anterior, de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. În termen de cel mult 5 zile de la expirarea perioadei prevăzute mai sus, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi o publică .

     Cererile de înscriere la concurs ale candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs hotărâri judecătoreşti redactate de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise. Hotărârile judecătoreşti transmise după expirarea termenului prevăzut în anunţ nu se iau în considerare.

     În cadrul probei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din regulament sunt evaluate hotărâri judecătoreşti pronunţate şi redactate de candidaţi pe toată perioada funcţionării la curtea de apel. În cadrul probei, pot fi analizate şi hotărârile prevăzute la art. 5 alin. (7) şi la art. 10 alin. (7) din regulament.

     De îndată după afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de organizare a concursului solicită curţilor de apel transmiterea documentelor necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.

     În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor, se solicită curţii de apel la care îşi desfăşoară activitatea candidatul date statistice sau orice documente necesare privind:

  1. activitatea candidatului, precum: numărul de şedinţe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluţionate, numărul de hotărâri motivate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depăşit acest termen, perioada medie de soluţionare a cauzelor de către candidat, alte activităţi desfăşurate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  2. activitatea instanţei la secţia la care a funcţionat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în şedinţe de judecată, timpul mediu de soluţionare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen.

     Prevederile ce vizează selecția și evaluarea hotărârilor judecătoreşti redactate – disponibile AICI