Despre plata defalcată a TVA (SPLIT TVA)


Guvernul României a introdus în legislația autohtonă Ordonanța nr. 23 din 30 august 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017, ea urmând să își producă efectele începând cu data de 3 septembrie 2017.

În sensul acestei ordonanţe, persoana impozabilă este acea persoană definită la art. 266 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, alta decât instituţia publică, inclusiv cea care se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. În același timp, instituţiile publice reprezintă instituţiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiile publice locale definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În cele ce urmează, vom sublinia principalele prevederi ce ar trebui să fie în atenția persoanelor și instituțiilor vizate.

 

Ca și obligații ce revin în atât în sarcina persoanelor impozabile, căt și în cea a instituțiilor publice, enumerăm câteva dintre ele:

 1. persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA;
 2. instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze utilizeze cel puţin un cont pentru încasarea TVA;
 3. persoanele impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.
 4. persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Ordonanța nr. 23/2017;
 5. instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz, în conturile de TVA ale furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii, cu respectarea prevederilor art. 4. Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal au obligaţia de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidenţiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate;
 6. persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să comunice contul de TVA furnizorilor/prestatorilor şi beneficiarilor;
 7. persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:
  • TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
  • TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (1);
  • TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 şi încasate după această dată.

Conturile de TVA se deschid la:

 1. unităţi ale Trezoreriei Statului - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei;
 2. unităţi ale Trezoreriei Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru TVA aferentă operaţiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilităţi la Trezoreria Statului în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a altor acte normative în vigoare;
 3. instituţii de credit sau Trezoreria Statului - de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operaţiuni decât cele prevăzute mai sus, conform opţiunii acestora, pentru orice încasări şi plăţi în lei;
 4. instituţii de credit - de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal şi de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice operaţiuni în valută.

În ce privește creditarea și debitarea conturilor de TVA, legiutorul face următoarele mențiuni:

I. conturile de TVA se creditează cu:

 1. TVA încasată, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor;
 2. sume reprezentând TVA virate/depuse conform art. 15 alin. (1)-(3);
 3. sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;
 4. sume transferate din contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau din contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz;
 5. sume încasate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată;
 6. sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;
 7. alte sume rezultate din operaţiuni care impun creditarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF;
 8. sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;
 9. dobânda aferentă contului de TVA, acordată de instituţia de credit.    

II. Conturile de TVA se debitează cu:

 1. TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;
 2. TVA achitată la bugetul de stat;
 3. sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;
 4. sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
 5. sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
 6. sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
 7. sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
 8. sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului, după caz, în limita sumelor prevăzute la art. 8 lit. d);
 9. sume transferate în conturile de venituri bugetare/disponibilităţi, în cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;
 10. sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) din ordonanță şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;
 11. sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepţia celor reţinute din încasările în numerar, prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanță, sau cu cardul din contul curent;
 12. alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, cu acordul organului fiscal;
 13. sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;
 14. comisioanele aferente contului de TVA percepute de instituţia de credit.

Legiutorul vine în întâmpinarea persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța nr. 23/2017, care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, în sensul că acestea beneficiază de următoarele facilităţi:

 • o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual cu plăţi anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;
 • anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Această facilitate, însă, se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate pana la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
 • dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute anterior, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
 • sunt stinse până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv, prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv;
 • contribuabilul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
 • contribuabilul depune notificarea la organul fiscal central potrivit art. 22 alin. (2), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Trebuie subliniat faptul că prevederile art. 1-15 din Ordonanța nr. 23/2017 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 ianuarie 2018.

În perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prevederile art. 1-15 din Ordonanța nr. 23/2017 se aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturile emise şi avansurile încasate începând cu această dată.

Textul complet al Ordonanței Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 poate fi consultat AICI.