Noutăți în desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de președinte/vicepreședinte ai A.N.I.


     Consiliul Național de Integritate emite Hotărârea nr. 1 din 25 martie 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007. Actul legislativ se regăsește în Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021.

     Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 19-22 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament.

      Art. 2 din Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate prevede că examenul/concursul se organizează şi se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:

  a) principiul legalităţii;
  b) competiţia corectă şi deschisă;
  c) profesionalismul;
  d) transparenţa.

     În materia conflictului de interese, legiutorul modifică art. 4 din regulament. Astfel, calitatea de membru al comisiei de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Membrii Consiliului se află în conflict de interese specific procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, dacă sunt în una dintre următoarele situaţii:
  a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;
  b) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi;
  c) în considerarea calităţii în care au fost numiţi membri ai Consiliului, se află într-un raport ierarhic cu oricare dintre candidaţi;
  d) interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor lor de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de membru;
  e) ori de câte ori membrii consideră că integritatea, imparţialitatea şi obiectivitatea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pot fi afectate.

     În situaţia existenţei unui potenţial conflict de interese, membrul Consiliului este obligat să îl informeze de îndată pe preşedintele Consiliului, să se retragă de la participarea în comisie şi să se abţină de la deciziile luate în plenul Consiliului. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană, din momentul iniţierii procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursului.

     Activităţile desfăşurate în exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute la art. 5, 7 şi 8 de către comisiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din regulament, respectiv de către Consiliu se consemnează în procese-verbale semnate olograf sau prin semnătură electronică calificată de membrii fiecărei comisii, respectiv de membrii Consiliului. Procesele-verbale se păstrează şi se arhivează la secretariatul Consiliului.

     Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:
  a) formularul de înscriere privind participarea la concurs, prevăzut în anexa nr. 1 la regulament;
  b) copia actului de identitate, certificată conform cu originalul de către titular;
  c) copie legalizată de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă a anilor de studii;
  d) cazier judiciar;
  e) cazier fiscal;
  f) adeverinţă medicală care să ateste că din punct de vedere medical candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează;
  g) aviz psihologic emis de instituţii medicale autorizate potrivit legii, care să ateste că din punct de vedere psihologic candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează;
  h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;
  i) curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004;
  j) declaraţie de consimţământ, prevăzută în anexa nr. 3 la regulament.
  Planul de management se depune la locul specificat în anunţul de concurs pentru depunerea dosarelor de candidatură, în termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a rezultatelor probei scrise. Documentele prevăzute la lit. a), d)-j) se depun în original, sub sancţiunea anulării candidaturii şi a eliminării din procedura de selecţie a dosarelor.
  Sunt considerate complete dosarele de candidatură depuse până la termenul-limită de depunere a dosarelor specificat în anunţul de concurs şi care conţin toate documentele prevăzute anterior.
  Dosarele de candidatură se depun de către candidaţi în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea anunţului de concurs, la locul indicat în anunţul de concurs. Dosarele se înregistrează la data depunerii, la locul indicat în anunţul de concurs. Dosarele de candidatură se pot depune şi prin oficiu poştal sau alte servicii de curierat, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, cu conţinut declarat, cu obligaţia transmiterii acestora şi în format electronic, prin e-mail, la adresa specificată în anunţul de concurs, odată cu depunerea lor prin oficiu poştal sau alte servicii de curierat.
  În situaţia prevăzută mai sus, dosarele de candidatură depuse înăuntrul termenului prevăzut de prezentul regulament, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, cu conţinut declarat, la oficiul poştal sau depus la alte servicii de curierat, sunt socotite a fi depuse în termen.
  La data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs întocmeşte listele candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, pe care le prezintă Consiliului. În termen de cel mult două zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului, titulari şi supleanţi, analizează listele candidaţilor şi completează o declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de interese prevăzută la art. 4 alin. (2) din regulament.
  În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, comisia de concurs solicită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice şi să comunice acesteia apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarele candidaţilor. În termenul prevăzut anterior, Consiliul verifică respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi efectuează selecţia dosarelor candidaţilor.
  La expirarea termenului, Consiliul comunică rezultatul selecţiei dosarelor cu menţiunea «admis» sau «respins», precum şi data, locul şi ora organizării probei scrise a concursului. Respingerea dosarelor de candidatură se motivează.

     Restul prevederilor legate de susținerea probei scrise, a interviului și a contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă - AICI