Concursul de promovare a judecătorilor


View access
Public
Alias
concursul-de-promovare-a-judecatorilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
873
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-08 11:41:54
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Regulamentul privind concursul de promovare a judecătorilor, emis de Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru Judecători, aprobat prin Hotărârea nr. 1.434 din 27 aprilie 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 376 din 3 mai 2023.

     Promovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie, în gradul profesional imediat superior, precum şi promovarea efectivă la tribunale, tribunale specializate şi la curţi de apel se fac numai prin concurs, organizat la nivel naţional, în limita numărului de locuri scoase la concurs, pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente, pentru promovarea efectivă. Totodată, promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei, precum şi al instituţiilor coordonate sau subordonate acestora se face prin concursul de promovare pe loc organizat pentru judecători, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă s-a optat pentru susţinerea concursului de promovare în vederea obţinerii gradului profesional imediat superior alături de judecători.

     Concursurile de promovare în funcţii de execuţie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanţelor profesionale ale judecătorilor, precum şi a conduitei acestora în cazul concursului de promovare efectivă, prevăzute de prezentul regulament. Acestea  se organizează anual sau ori de câte ori este necesar de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, denumită în continuare Secţia pentru judecători, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii.

     În condiţiile prevăzute de lege, promovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie se face în gradul imediat superior celui pe care îl deţine judecătorul, până la nivelul curţii de apel. Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc la nivel naţional, corespunzător gradelor instanţelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul, de către Secţia pentru judecători. Numărul de locuri scoase la concursul pentru promovarea pe loc la instanţe nu poate depăşi 20% din totalul posturilor vacante pe fiecare nivel de instanţe. În cadrul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs. Alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Secţia pentru judecători, ţinând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicţie pentru care se scot locurile la concurs şi de necesităţile instanţelor.

     Promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se poate face doar în gradul imediat superior celui deţinut, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, până la gradul profesional corespunzător judecătorului de curte de apel. Locurile scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea instituţiilor coordonate sau subordonate în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora. Anterior anunţării concursului, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, precum şi Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii intenţia de a organiza concursul de promovare pe loc, în vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul acestora şi, după caz, al instituţiilor coordonate sau subordonate.

     În ceea ce privește desfășurarea consursului de promovare pe loc, centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului. Cu cel puţin 25 de zile înainte de data desfăşurării concursului, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs. Lista candidaţilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.

     Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la publicarea listei prevăzute anterior. Contestaţiile se depun la sediile curţilor de apel, respectiv, în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, la instituţiile la care acesta funcţionează, şi se înaintează de îndată, prin fax sau e-mail, comisiei de organizare a concursului. Contestaţiile sunt soluţionate de Secţia pentru judecători prin hotărâre definitivă.

     În condiţiile prevăzute de lege, promovarea efectivă a judecătorilor în funcţii de execuţie se face la instanţa imediat superioară, până la nivelul curţii de apel. Posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă se stabilesc de către Secţia pentru judecători, pentru fiecare instanţă, în mod distinct pe secţii şi specializări, în urma consultării instanţelor, în funcţie de necesarul de resurse umane, în limita posturilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel. Judecătorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pot candida pentru promovarea efectivă la oricare dintre instanţele pentru care s-au stabilit posturi vacante scoase la concurs, indiferent de instanţa la care funcţionează.

     Art. 37 din regulament dispune ca centralizarea cererilor de înscriere la concurs şi verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de participare să se realizeze de comisia de organizare a concursului. În termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs. Lista candidaţilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. Concursul de promovare efectivă constă în susţinerea unei probe având ca obiect evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani de activitate efectiv desfăşurată.

Condițiile pentru înscrierea la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat următor, cât și la cel de promovare efectivă - AICI