Pregătiri pentru alegerile locale din 2020


 

În Monitorul Oficial nr. 700 din 4 august 2020, s-a publicat Hotărârea nr. 2 din 3 august 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020.

Astfel, au fost stabiliți primii pași necesari pentru organizarea alegerilor locale.  Trebuie menționat că în realizarea atribuţiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat, exercitarea corectă şi imparţială a acestei funcţii  fiind obligatorie.

 

      De asemenea, candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. Mai mult, se prevede că nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multor birouri electorale.

      Cu privire la convocarea membrilor birourilor electorale la şedinţe, se pevede că aceasta se va face telefonic, prin mesaj text sau prin e-mail, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, de către secretariatul biroului electoral, la dispoziţia preşedintelui. În convocarea membrilor birourilor electorale se precizează data, ora, modalitatea şi locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică proiectul ordinii de zi împreună cu materialele ce urmează a fi dezbătute.

      Hotărârile birourilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări, contestaţii şi, după caz, plângeri trebuie să conţină în mod obligatoriu:

  1. denumirea, numărul şi adresa sediului biroului electoral, precum şi, dacă este cazul, adresa de e-mail, numărul de telefon şi/sau fax;
  2. data şedinţei;
  3. datele de identificare ale contestatorului;
  4. obiectul întâmpinării/contestaţiei;
  5. probele care au fost administrate;
  6. susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;
  7. soluţia dată şi măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor de fapt şi de drept;
  8. calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia;
  9. semnăturile membrilor biroului electoral.

      În contextul actual, Biroul Electoral Central şi fiecare birou electoral de circumscripţie vor stabili, prin hotărâre, măsuri organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

      Celelalte măsuri de organizare şi funcţionare a birourilor electorale se pot consulta accesând Regulamentul din 3 august 2020.