Calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale


View access
Public
Alias
calitatea-de-instalator-autorizat-in-sectorul-gazelor-naturale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
881
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-22 14:29:09
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

    Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65 din 10 mai 2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 409 din 12 mai 2023. El stabileşte condiţiile, termenele şi procedurile de autorizare, de suspendare şi de retragere a calităţii de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei, instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, obiectivelor/sistemelor aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare de biogaz/biometan, instalaţiilor de gaze naturale lichefiate (GNL), instalaţiilor de producere a hidrogenului, precum şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

     Nu fac obiectul prezentului regulament activităţile de verificare a proiectelor tehnice, respectiv de expertiză tehnică a proiectelor tehnice în sectorul gazelor naturale.

     În vederea dobândirii calităţii de instalator autorizat, solicitanţii transmit următoarele documente:

 1. cerere completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe;
 2. actul de identitate;
 3. actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;
 4. foaia matricolă - numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;
 5. adeverinţă eliberată de un operator economic autorizat ANRE care să certifice perioada minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizaţie solicitat, doar pentru cazurile în care este necesară o vechime în desfăşurarea activităţii sub coordonarea unui instalator autorizat;
 6. dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE;
 7. declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe.

     Informaţiile se trimit în una dintre următoarele forme:

 1. prin încărcare pe portalul ANRE;
 2. prin încărcare în platforma PCUe.

     În cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru mai multe tipuri de autorizare sau a depus anterior documente în vederea autorizării, acesta face menţiunile corespunzătoare în cerere şi prezintă documentele prevăzute la lit. b)-d) de mai sus într-un singur exemplar sau, după caz, declară pe propria răspundere că documentele depuse anterior sunt valabile. Pentru persoanele fizice străine, documentele prevăzute la lit. b)-e) sunt prezentate în traducere autorizată în limba română. ANRE, prin direcţia de specialitate, poate analiza şi accepta şi alte calificări profesionale echivalente, având denumiri diferite de cele ale calificărilor profesionale prevăzute la art. 7 din regulament, luând în considerare în acest sens documente emise de unităţile de învăţământ, precum foi matricole, adeverinţe, cu îndeplinirea condiţiei de vechime minimă de practică în domeniul gazelor naturale de minimum 4 ani în domeniul pentru care se solicită autorizarea.

     Analizarea documentelor prevăzute la art. 8 din regulament, publicarea pe portalul ANRE a rezultatelor procesului de analiză şi programarea la examen se realizează de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE. Programarea solicitanţilor se publică cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea examenului şi conţine elemente detaliate cu privire la data, ora şi adresa locului de examinare.

     Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile de participare se pot prezenta la examen conform programării afişate pe pagina de internet a ANRE. Solicitanţii care îndeplinesc condiţiile de participare la examen, dar care nu pot participa la acesta, pot solicita în scris, cu cel puţin 3 zile anterior datei de desfăşurare a examenului sau, în cazul unor motive justificate, după data de desfăşurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-o altă zi sau într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de ANRE, o singură dată, fără a achita un nou tarif de autorizare. Solicitanţii pot solicita retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, înainte de analiza documentelor anexate cererii de autorizare.

     Tariful încasat de ANRE nu se restituie:

 1. candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;
 2. candidatului care nu promovează examenul de autorizare;
 3. solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, documentaţia fiind neconformă cu prevederile regulamentului, după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de ANRE şi care nu a solicitat retragerea cererii.

     Cererile de autorizare se analizează doar după confirmarea de către ANRE a obligaţiilor de plată, rezultatul analizei cererii fiind publicat pe portalul ANRE. Solicitările transmise în cadrul unei sesiuni de înscriere la examen care nu corespund prevederilor prezentului regulament se clasează. Pentru înscrierea la o nouă sesiune de examinare solicitanţii procedează conform prevederilor art. 8.

     Candidatul declarat admis în urma examenului dobândeşte calitatea de instalator autorizat. Evidenţa instalatorilor autorizaţi, pe tipuri de autorizare, se consemnează în registrul electronic de evidenţă a autorizaţiilor, gestionat de către ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe portalul ANRE.

     Calitatea de instalator autorizat se dovedeşte prin verificarea acesteia pe portalul ANRE şi prin autorizaţie emisă de ANRE, însoţită de un act de identitate, numai în condiţiile valabilităţii acestora. Calitatea de instalator autorizat este definitivă şi este valabilă numai cu condiţia vizării periodice a autorizaţiei de instalator obţinute. În cazul în care autorizaţia de instalator nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul nu are dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul gazelor naturale până la vizarea autorizaţiei de instalator deţinute.

     Termenul de vizare este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii autorizaţiei sau, după caz, de la data ultimei vizări conform prevederilor art. 11 din regulament.

     În vederea vizării autorizaţiei de instalator autorizat, în scopul continuării activităţii, instalatorul autorizat depune la ANRE, cu minimum 30 de zile înainte de împlinirea celor 5 ani de la emiterea autorizaţiei sau de la ultima vizare, o cerere completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe, precum şi următoarele documente:

 1. actul de identitate;
 2. dovada absolvirii, în ultimele 12 luni, a unui curs de pregătire teoretică;
 3. dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

     Documentele prevăzute la se trimit în una dintre următoarele forme:

 1. prin încărcare pe portalul ANRE;
 2. prin încărcare în platforma PCUe.

     În cazul în care autorizaţia nu a fost vizată la împlinirea celor 5 ani de la emitere sau de la ultima vizare, continuarea activităţii se poate face doar după transmiterea documentelor prevăzute anterior şi înregistrarea în registrul electronic de evidenţă a autorizaţiilor, gestionat de către ANRE.

Pentru a consulta Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, cuprinsă în anexa la Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 65/2023 – click AICI