Finanțarea cercetării științifice universitare


View access
Public
Alias
finantarea-cercetarii-stiintifice-universitare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
844
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-27 06:37:55
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 232 din 21 martie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 3.721 din 22 februarie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2023.

Ministerul Educației constituie un fond dedicat finanțării cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior de stat.

Pentru anul 2023, din fondul bugetar pentru finanțarea învățământului superior se constituie un fond dedicat finanțării cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior de stat în sumă de 100.000.000 lei.

Toate instituțiile de învățământ superior de stat finanțate din bugetul Ministerului Educației sunt eligibile pentru finanțarea cercetării științifice din universități.

Se urmărește atingerea următoarelor obiective:

 1. creșterea calității resursei umane specializate în cercetarea științifică din universități, inclusiv implicarea studenților în cercetare;
 2. dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și finanțarea activității de cercetare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat;
 3. creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional.

     Fondurile alocate instituțiilor de învățământ superior de stat pentru finanțarea cercetării științifice din universități sunt considerate venituri proprii ale acestora și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare instituțională, pentru toți membrii comunității universitare, în vederea realizării obiectivelor cercetării științifice.

   Sumele stabilite pentru finanțarea cercetării științifice din universități provenite de la bugetul Ministerului Educației sunt evidențiate distinct în contractul instituțional al instituțiilor de învățământ superior.

     Potrivit metodologiei, categoriile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru cercetarea științifică din universități sunt:

 • cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul implicat în activitatea de cercetare, sporuri, contribuția de asigurări sociale, alte contribuții legale, deplasări interne și internaționale;
 • cheltuieli materiale (CM): cheltuieli privind taxe de publicare a articolelor științifice, cheltuieli pentru participarea la manifestări științifice, cheltuieli de întreținere și gospodărie, cheltuieli pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, obiecte de inventar, reparații, cărți și publicații, perfecționarea personalului, protocol, protecția muncii, alte cheltuieli materiale conform legii;
 • cheltuieli de capital (CP), conform legislației în vigoare.

     Instituțiile de învățământ superior de stat, beneficiare ale fondului de cercetare alocat în baza acestei metodologii, vor urmări realizarea următorilor indicatori de rezultat, precum:

 • cercetători și personal auxiliar de cercetare susținuți;
 • studenți, masteranzi și doctoranzi beneficiari ai fondului de cercetare;
 • participări la workshopuri, traininguri, stagii de perfecționare;
 • participări la manifestări științifice naționale și internaționale;
 • teme de cercetare/creație artistică din planul strategic propriu susținute;
 • laboratoare de cercetare/creație artistică susținute;
 • laboratoare de cercetare/creație artistică dezvoltate;
 • articole ISI/brevete/alte realizări din activitatea de cercetare (pe categorii);
 • participări la saloane de inventică/târguri/expoziții cu produse realizate din activitatea de cercetare;
 • rankinguri în care este prezentă universitatea etc.

     Repartizarea pe universități a fondului pentru finanțarea cercetării științifice din universități se face pe baza următoarei proceduri: din suma totală stabilită pentru finanțarea cercetării științifice din universități:

 • se alocă 20% sub formă de sumă fixă, repartizată în mod egal pentru toate instituțiile de învățământ superior de stat;
 • se alocă 45% în funcție de punctajul obținut de universități în Metarankingul universităților din România pentru anul 2022;
 • se alocă 20% pentru programele de studii din domeniile prioritare și artistice, luând în considerare numărul de studenți de la ciclurile de studii universitare de licență, master (inclusiv ultimii doi ani de studiu pentru domeniile corespunzătoare profesiilor reglementate) și doctorat, înscriși în anul universitar în curs (pentru datele raportate cu data de referință octombrie);
 • se alocă 10% luând în considerare numărul de cercetători și de conducători de doctorat, raportați de universități în Platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul superior (platforma ANS) de la nivelul anului universitar în curs (pentru datele raportate cu data de referință octombrie);
 • se alocă 5%, repartizat pe baza scorului asociat rezultatelor științifice, calculat conform datelor raportate pentru indicatorul de calitate IC2.3 (utilizat în Metodologia de repartizare a fondului pentru finanțarea suplimentară, aplicată anului financiar anterior).

 

Pentru mai multe detalii, accesați Metodologia din 22 februarie 2023!