Completări notabile în materia organizării și exploatării jocurilor de noroc


View access
Public
Alias
completari-notabile-in-materia-organizarii-si-exploatarii-jocurilor-de-noroc
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
677
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-07-18 09:38:33
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul a emis Ordonanța de urgență nr. 77 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc în data de 24 iunie 2009. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 439 din 26 iunie 2009. Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează condiţiile generale pentru:

  1. organizarea jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă;
  2. organizarea de activităţi de producţie, distribuţie, service, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc şi alte activităţi conexe, specifice jocurilor de noroc;
  3. emiterea, prelungirea, revocarea şi încetarea licenţelor pentru activităţile prevăzute la lit. a) şi b);
  4. monitorizare şi control asupra activităţilor prevăzute la lit. a) şi b) de mai sus.

     Același Guvern al României, emite, în 15 iulie 2022, Ordonanța nr. 15 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, act normativ ce este publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022.

     Cu titlu de noutate, contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc prin amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice act prin care se modifică valoarea contractului vor fi comunicate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc de către organizatorul de jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii. Nu intră sub incidenţa prezentului articol contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport.

     Organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru activităţile de jocuri de noroc. În cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea în una dintre modalităţile prevăzute mai sus a activităţilor de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului.

     Taxa de promovare a activităţilor de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate şi va fi achitată către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăţi periodice către prestator, obligaţia de plată a taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică. Suma datorată potrivit prevederilor anterioare se calculează de către plătitorii de taxe şi se declară, până la termenul de plată, în declaraţia fiscală depusă la organul fiscal competent. Modelul şi conţinutul declaraţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Pentru contractele de publicitate aflate în derulare, taxa prevăzută mai sus se declară şi se plăteşte în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut anterior.

     Referitor la licența de organizare a jocurilor de noroc, legiutorul introduce câteva noi specificații. Astfel, în situaţia în care operatorul economic nu mai deţine nicio autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc indiferent de motivul care a generat această stare, licenţa de organizare a jocurilor de noroc îşi pierde valabilitatea cu aceeaşi dată.

     De asemenea, în situaţia în care un organizator de jocuri de noroc doreşte încetarea activităţii înainte de expirarea valabilităţii licenţei de organizare şi autorizaţiilor de exploatare emise în favoarea acestuia, are obligaţia notificării O.N.J.N. în acest sens şi totodată a achitării diferenţei rămase de plată din taxele aferente desfăşurării activităţii jocurilor de noroc. Comitetul de supraveghere în situaţia prevăzută anterior revocă licenţa de organizare a jocurilor de noroc şi pe cale de consecinţă constată încetarea valabilităţii autorizaţiilor de exploatare.

     Totodată, comitetul de supraveghere al O.N.J.N. dispune anularea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi a licenţelor clasa a II-a pentru activităţi conexe, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitanţii au oferit informaţii incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. În această situaţie, o nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel puţin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra premiilor acordate participanţilor la jocurile de noroc care au acţionat cu bună-credinţă. În cazul anulării licenţei sau a autorizaţiei de organizare a jocurilor de noroc, sumele încasate de organizator/ licenţiatul clasa a II-a vor fi confiscate şi se fac venit la bugetul de stat.

     Dispozițiile ce se referă la nivelul garanţiilor pentru acoperirea riscului de neplată, precum și contravențiile aplicate sunt disponibile AICI