Modificări privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director din unitățile de învățământ


View access
Public
Alias
modificari-privind-organizarea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-de-director-din-unitatile-de-invatamant
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
551
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-25 06:52:30
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul educației a emis un nou ordin care aduce modificări în ceea ce privește organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director din unitățile de învățământ. Actul normativ a fost publicat luni, în Monitorul Oficial nr. 51 și 51 bis din 17 ianuarie 2022.

Este vorba despre Ordinul nr. 3.026 din 13 ianuarie 2022, care prevede modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021.

Cu titlu de noutate, cadrul didactic care nu are un calificativ anual complet, iar pe durata unui an școlar a ocupat temporar atât funcții de conducere sau de îndrumare și control, cât și funcții didactice de predare prezintă calificativele parțiale obținute în urma evaluării activității desfășurate în toate aceste funcții, în condițiile în care fiecare calificativ parțial este «Foarte bine».

Ministerul Educației stabilește, prin notă aprobată de conducerea instituției, pentru fiecare sesiune de concurs, categoriile de funcții pentru care se organizează concursul.

   De asemenea, se introduce o prevedere conform căreia membrii comisiilor din cadrul concursului și observatorii au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care au acces și de a nu face aprecieri în spațiul public cu privire la prestația candidaților.

   Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ sunt următoarele:

  1. proba scrisă - rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:
  • capacități cognitive;
  • competențe de management și leadership.

   Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota fiecărui evaluator se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor acordate de acesta. Nota candidatului la proba scrisă se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

   Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor.

   Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se adresează președintelui comisiei de organizare a concursului și se depun la secretariatul inspectoratului școlar în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat, respectiv la registratura Ministerului Educației, în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din Palatul Național al Copiilor.

   Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor la reevaluarea probei scrise. În cazul constatării diferențelor de notare între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei de organizare reevaluează testul în prezența candidatului și acordă nota finală.

   Rezultatele soluționării contestațiilor de către comisiile de soluționare a contestațiilor se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/Ministerului Educației, după caz, și se comunică, în scris, contestatarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor.

   Rezultatele stabilite de comisiile de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, susținut în limba română, în cadrul căruia se evaluează:

b. interviu cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, susținut în limba română, în cadrul căruia se evaluează:

  • competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unei strategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează;
  • abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;
  • competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.

   Strategia de dezvoltare a unității de învățământ conține maximum 5 pagini și este pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru susținerea probei.

   Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere de la 0 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.

   Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.

   În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între media obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu două puncte, punctajul sau punctajele respectiv(e) se elimină din calculul mediei și se calculează media din punctajele rămase.

   Dacă în urma aplicării metodei de calcul nu se poate constitui media, președintele comisiei de organizare a concursului informează în scris comisia națională pentru analiză și măsuri. Informarea este însoțită de înregistrarea audiovideo a probei și de borderourile de notare.

   Rezultatul probei de evaluare a interviului se poate contesta în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatului. În vederea soluționării contestațiilor, înregistrările audiovideo se predau de către președintele comisiei de evaluare a interviului către președintele comisiei de organizare a concursului.

   Soluționarea contestațiilor se realizează la nivelul comisiilor constituite în alt județ decât cel în care are loc proba de interviu, conform repartizării realizate de comisia națională de monitorizare și coordonare a concursului. Transmiterea înregistrărilor audiovideo este asigurată de președintele comisiei de organizare a concursului.

   Punctajul acordat de comisia de soluționare a contestațiilor este definitiv și poate fi atacat numai la instanța de contencios administrativ competentă.

 

Forma la zi a Metodologiei se poate consulta AICI!