Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale


View access
Public
Alias
registrul-entitatilor-unitatilor-de-cult-pentru-care-se-acorda-deduceri-fiscale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
68
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2019-04-15 10:31:42
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Agenţia Naţională de Administrare Fiscală publică în Monitorul Oficial nr. 223 din 22 martie 2019 Ordinul nr. 819 din 19 martie 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

     Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, denumit în continuare registru, se organizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

     Registrul este public, potrivit legii, se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice, şi este gestionat din punct de vedere informatic de către Centrul Naţional de Informaţii Financiare.

 Alături de Procedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (prevăzută în anexa nr. 1 la ordin), acesta aprobă modelul şi conţinutul mai multor formulare, după cum urmează:

 • formular 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2019;
 • formular 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 819/2019;
 • formular 165 „Decizie privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul nr. 819/2019;
 • formular 166 „Decizie privind îndreptarea erorii la soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 819/2019;
 • formular 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 6 la la Ordinul nr. 819/2019;
 • „Referat privind soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 7 la la Ordinul nr. 819/2019;
 • „Referat privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 8 la la Ordinul nr. 819/2019;
 • „Referat privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa nr. 9 la Ordinul nr. 819/2019.

I. Organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Registrul cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea entităţii/unităţii de cult;
 • codul de identificare fiscală;
 • adresa domiciliului fiscal;
 • data înscrierii în registru;
 • data radierii din registru;
 • informaţii privind înscrierile şi radierile în/din registru.

Entitatea/Unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • desfăşoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;
 • a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
 • nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenţă/termen de plată;
 • a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
 • nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Condiţia de mai sus se consideră îndeplinită în cazul entităţilor/unităţilor de cult care, potrivit legii, nu sunt obligate să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale.

ilegis business

II. Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2019.

În cerere, entitatea/unitatea de cult declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. 4 lit. a) al pct. I din Procedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscaleProcedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Cererea se completează cu ajutorul aplicaţiei informatice afişate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune şi certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe locale. 

Cererea se soluţionează în termen de 10 zile de la depunere, de către compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată entitatea/unitatea de cult, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Compartimentul de specialitate verifică dacă, la data depunerii cererii, entitatea/unitatea de cult:

 • avea îndeplinite toate obligaţiile declarative înscrise în vectorul fiscal, până la ultimul termen legal de depunere a declaraţiilor anterior datei depunerii cererii;
 • avea depuse toate situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege, cu termen legal de depunere anterior datei depunerii cererii.

Compartimentul de specialitate verifică dacă, până la data depunerii cererii, entitatea/unitatea de cult era înscrisă în Registrul contribuabililor declaraţi inactivi sau dacă i se comunicase o decizie de declarare în inactivitate fiscală/de îndreptare eroare materială/de reactivare.

În cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii cererii, compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atribuţii în domeniul organizării evidenţei pe plătitori informaţii privind îndeplinirea condiţiei de la pct. 4 lit. c) al pct. I din Procedură.

Compartimentul cu atribuţii în domeniul organizării evidenţei pe plătitori transmite compartimentului de specialitate, în maximum 3 zile lucrătoare de la solicitare, dacă entitatea/unitatea de cult are/nu are obligaţii fiscale restante mai vechi de 90 de zile de la scadenţă/termen de plată.

Compartimentul de specialitate analizează informaţiile primite de la entitatea/unitatea de cult solicitantă, precum şi pe cele obţinute în urma verificărilor efectuate şi întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul nr. 819/2019.

Dacă se constată că entitatea/unitatea de cult îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute anterior, compartimentul de specialitate propune aprobarea cererii de înscriere în registru şi întocmeşte, în două exemplare, formularul 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 819/2019.

Dacă se constată că entitatea/unitatea de cult nu îndeplineşte toate condiţiile enumerate mai sus, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de înscriere în registru şi întocmeşte, în două exemplare, formularul 164 „Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul nr. 819/2019.

Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înscriere în registru, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către entitate/unitatea de cult a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, situaţie în care termenul de soluţionare a cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei către entitate/unitatea de cult şi data prezentării acesteia la organul fiscal. Organul fiscal înştiinţează entitatea/unitatea de cult cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii, asupra obligativităţii de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, documentele şi informaţiile solicitate, precum şi asupra posibilităţii de a furniza alte probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei în vederea soluţionării cererii.

La finalizarea audierii se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal şi de persoana împuternicită să reprezinte entitatea/unitatea de cult în relaţia cu organul fiscal, în care se vor consemna cel puţin următoarele elemente: 

 • numele şi prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, 
 • numele şi prenumele reprezentantului legal al entităţii/unităţii de cult care participă la audiere, 
 • data la care are loc audierea, 
 • informaţii referitoare la cererea entităţii/unităţii de cult (numărul şi data cererii, situaţia în care se încadrează), 
 • documentele şi informaţiile prezentate la audiere care au fost solicitate sau probele suplimentare considerate relevante de către entitate/unitatea de cult, constatările organului fiscal cuprinse în referat, precum şi punctul de vedere al contribuabilului. 

Procesul-verbal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Referatul privind soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale şi Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se verifică şi se avizează de conducătorul compartimentului de specialitate şi de adjunctul conducătorului organului fiscal competent în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului organului fiscal competent.

Entitatea/Unitatea de cult care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la pct. 4 din Procedură se înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În cazul în care entitatea/unitatea de cult nu îndeplineşte oricare dintre condiţiile prevăzute mai sus, i se comunică Decizia privind respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ

În situaţia în care o entitate/unitate de cult a fost înregistrată în registru din eroare sau cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, fără a fi respectate toate condiţiile de la pct. 4 din Procedură, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind îndreptarea erorilor, prevăzut în anexa nr. 9 la Ordinul nr. 819/2019.

Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entităţii/unităţii de cult, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală.

Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 166 „Decizie privind îndreptarea erorii la soluţionarea cererii de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 819/2019.

În situaţia în care entitatea/unitatea de cult a fost înregistrată în registru din eroare, aceasta este radiată din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data înscrierii din eroare.

În situaţia în care cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, entitatea/unitatea de cult este înscrisă în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data comunicării Deciziei privind respingerea cererii de înscriere. 

În situaţia în care din analiza cererii nu rezultă elemente privind înscrierea/neînscrierea din eroare în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, prin decizia prevăzută anterior se respinge cererea de îndreptare a erorii.

Decizia se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de conducătorul unităţii fiscale. 

Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGIS6

III. Radierea, din oficiu sau la cerere, din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Entitatea/Unitatea de cult care nu mai îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la pct. 4 trebuie să depună la organul fiscal competent formularul 163 „Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2019.

Cererea de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se soluţionează de către compartimentul de specialitate, în termen de 15 zile de la depunere.

Pe baza cererii, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind radierea din registrul entităţilor/ unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, prevăzut în anexa nr. 8, şi emite formularul 165 „Decizie privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul nr. 819/2019.

Decizia se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de conducătorul unităţii fiscale.

Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

Împotriva deciziei se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Data radierii din registru este data comunicării deciziei.

Până la data de 10 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic, compartimentul de specialitate verifică, în evidenţele proprii, dacă entităţile/unităţile de cult înscrise în registru mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 4 lit. b)-e), pct. I din Procedură.

Pentru entitatea/unitatea de cult care nu mai îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la pct. 4 lit. b)-e) ale pct. I din Procedură, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind radierea din registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale şi se emite formularul 165 „Decizia privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“.

Formularul 165 „Decizia privind radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“ se emite şi ori de câte ori compartimentul de specialitate constată, din oficiu, neîndeplinirea a cel puţin unei condiţii prevăzute la pct. 4 lit. b)-e),  pct. I la Procedură.

În situaţia în care o entitate/unitate de cult a fost radiată din registru din eroare, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind îndreptarea erorilor.

Îndreptarea erorilor se poate face fie la cererea entităţii/unităţii de cult, fie din oficiu, de către compartimentul de specialitate, pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală.

Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite formularul 167 „Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale“, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul nr. 819/2019.

Entitatea/Unitatea de cult figurează înscrisă în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, cu data înscrierii iniţiale.

Decizia se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de conducătorul unităţii fiscale. 

Decizia se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

IV. Furnizarea, prin servicii web, a informaţiilor din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Interogarea registrului se face pe baza unei liste care conţine codul de înregistrare fiscală al entităţii/unităţii de cult şi data pentru care se solicită starea contribuabilului (lista poate conţine un element sau mai multe).

Răspunsul serviciului web furnizează informaţii privind denumirea şi adresa la care îşi are domiciliul fiscal fiecare entitate/unitate de cult care figurează în registru, starea (înregistrat/neînregistrat) la data solicitată de către persoanele interesate, precum şi intervalul de înregistrare corespunzător datei solicitate.

Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informaţiilor, în condiţiile prezentului ordin, se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Toate documentele depuse de entitatea/unitatea de cult, precum şi documentele emise de organul fiscal competent în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al entităţii/unităţii de cult. 

Entitatea/Unitatea de cult căreia i-a fost respinsă cererea de înscriere în registru sau care a fost radiată din registru poate solicita înscrierea în acest registru oricând îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de Ordinul nr. 819/2019.

splash3

Text: Ion Nistor - consilier juridic