Organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar – noi modificări


View access
Public
Alias
organizarea-si-dezvoltarea-carierei-personalului-contractual-din-sectorul-bugetar-noi-modificari
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
867
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-02 05:57:23
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Cadrul normativ privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice a fost revizuit recent, în acord cu prevederile cuprinse în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu cele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, printr-un act normativ oficializat săptămâna trecută.

Este vorba despre Hotărârea nr. 372 din 26 aprilie 2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată joi, în  Monitorul Oficial nr. 358 din 27 aprilie 2023.

Prin modificările introduse se stabilesc reguli clare privind atribuțiile comisiei de concurs și de contestații.

Astfel, persoanele nominalizate în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor, cu excepția secretarului, sunt, de regulă, salariați cu raport de muncă cu funcții de conducere sau funcții de execuție pentru care este prevăzut cel puțin același nivel de studii, grad profesional sau aceeași treaptă profesională, după caz.

În situația în care nu există salariați cu același grad profesional sau aceeași treaptă profesională, în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pot fi nominalizate și persoane care își desfășoară activitatea în baza unui raport de serviciu care au cel puțin același nivel de studii cu cel al postului scos la concurs.

Pe lângă aceste două condiții, membrii comisiilor de concurs sau de soluționare a contestațiilor trebuie să:

  • să aibă cunoștințe în unul dintre domeniile funcției pentru care se organizează concursul sau cunoștințe generale în administrația publică;
  • nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

   De asemenea, se prevede introducerea reprezentantului salariaților în comisiile de concurs în calitate de observator la unitățile sanitare, respective în calitate de membru la celelalte instituții publice, în situația în care la nivelul unității nu este constituită o organizație sindicală reprezentativă.

   La solicitarea organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentantului salariaților, după caz, adresată autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, cu excepția instituțiilor publice din sistemul sanitar, un membru al comisiei de concurs este reprezentantul salariaților sau salariatul desemnat de organizația sindicală. Solicitarea reprezentantului salariaților sau a organizației sindicale se face până cel târziu în ultima zi prevăzută pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați și trebuie să fie însoțită de documente justificative care să ateste îndeplinirea condițiilor amintite mai sus.

   O altă modificare se referă la promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, care se va face din 3 în 3 ani fără a prevede alte condiții ce pot conduce la micșorarea termenului.

   Totodată, ocuparea posturilor contractuale în afara organigramei, aferente gestionării și implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile și a celor aferente gestionării și implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, pe perioadă determinată, se realizează potrivit art. 16 alin. (10^6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, iar art. 66 din hotărâre se elimină.

   Prin actul normativ se abrogă și prevederea de la alineatul (4) al art. 94, care cuprinde că obiectivele individuale ale fiecărui salariat se aprobă prin act administrativ individual, Guvernul menționând că această prevedere creează „dificultăți în practică”.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022!