Noul ghid de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice


View access
Public
Alias
noul-ghid-de-finantare-a-programului-privind-instalarea-sistemelor-de-panouri-fotovoltaice
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
866
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-02 05:34:58
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul mediului, apelor și pădurilor a adoptat un nou act normativ pentru finanțarea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice și utilizării acesteia de către consumatorii racordați la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

Ordinul nr. 1.063 din 26 aprilie 2023  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională a fost publicat vineri, în  Monitorul Oficial nr. 364 din 28 aprilie 2023. Începând cu data intrării în vigoare a noului ordin s-a abrogat cadrul legal dat de Ordinul nr. 1.287 din 5 decembrie 2018.

Noul ghid aprobat conține dispoziții privind:

 1. obiectul, scopul, obiectivul și indicatorul de performanță al programului;
 2. condițiile de validare a instalatorului;
 3. metodologia de validare a instalatorului;
 4. eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus și a cheltuielilor acestuia;
 5. înscrierea în aplicație și selectarea unui instalator validat;
 6. implementarea și monitorizarea proiectului.

   Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național. Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

   Cu privire la solicitanții eligibili și cuantumul finanțării, ghidul prevede că este eligibil în cadrul programului solicitantul:

 • persoană fizică;
 • unitate de cult, pentru clădirea care are ca destinație spațiu de locuit pentru personalul clerical sau clădirea care are ca destinație spațiu în care se celebrează slujbele religioase și se desfășoară activitățile religioase.

   Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei. Suma finanțată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.

   În cadrul programului, sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 • cheltuielile cu achiziția sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW;
 • cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;
 • TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

   Beneficiază de finanțare solicitantul persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. este persoană fizică cu domiciliul în România;
 2. nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;
 3. domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;
 4. este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
 5. imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;
 6. se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat;
 7. nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
 8. nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmașii care:
  1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare;
  2. a/au încheiat contract de finanțare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare;
  3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanțare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanțare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanțare.

   Beneficiază de finanțare solicitantul unitate de cult care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • nu are obligații restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;
 • se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat;
 • se obligă să respecte legislația în domeniu privind livrarea surplusului în sistemul energetic național.

   Prin program se finanțează instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3 kW.

   Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarele componente principale:

 1. panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minimum 3 kW;
 2. invertor - putere instalată - minimum 3,0 kW;
 3. structura de susținere a sistemului - capabilă să susțină tot sistemul și adaptată zonei unde va fi instalată;
 4. tablou electric curent continuu/curent alternativ - pentru racordul la instalația existentă;
 5. instalația de legare la pământ;
 6. sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ghidul de finanțare!