Procedura de numire în funcţia de registrator de registrul comerţului


View access
Public
Alias
procedura-de-numire-in-functia-de-registrator-de-registrul-comertului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
687
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-01 10:38:06
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului a fost emisă de Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022, producându-și efectele însă din data de 26 noiembrie 2022. Prezenta lege reglementează:

 1. procedura de înregistrare în registrul comerţului pe baza controlului registratorului de registrul comerţului sau, după caz, în baza hotărârii instanţei judecătoreşti;
 2. statutul registratorului de registrul comerţului, denumit în continuare registrator;
 3. modul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC, şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, denumite în continuare oficiile registrului comerţului.

     Dispoziţiile prezentei legi nu sunt aplicabile serviciilor prestate în contextul libertăţii de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este prevăzută la art. 56 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

     Registrul comerţului este serviciul public de interes general prin care se asigură înregistrarea şi publicitatea profesioniştilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, înmatricularea şi publicitatea profesioniştilor societăţi, societăţi europene, societăţi cooperative, societăţi cooperative europene, organizaţii cooperatiste de credit, grupuri de interes economic şi grupuri europene de interes economic, cu sediul principal în România, înregistrarea şi publicitatea sucursalelor acestora, precum şi a sucursalelor persoanelor juridice enumerate cu sediul principal în străinătate.

     Înregistrarea în registrul comerţului se face în baza încheierii registratorului prin care se soluţionează cererile de înregistrare sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive ori, acolo unde legea prevede, a unei hotărâri executorii. În cazul în care înregistrarea se dispune prin hotărâre judecătorească, aceasta se poate realiza şi în baza actului procedural care redă dispozitivul hotărârii judecătoreşti. Încheierea registratorului este executorie, dacă legea nu prevede altfel.

     Procedura de numire în funcţia de registrator de registrul comerţului este conținută în anexa nr. 2 din Legea nr. 265/2022. Potrivit art. 1 din același act normativ, concursul sau examenul pentru numirea în funcţia de registrator de registrul comerţului constă în două probe:

 1. proba de interviu;
 2. proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor juridice.

     Anunţul de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei se publică pe pagina de internet a ONRC cu cel puţin 45 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea interviului. În situaţia în care se modifică data şi locul desfăşurării concursului/examenului, se va publica un nou anunţ, prin aceleaşi mijloace, cu minimum 5 zile înainte de data fixată pentru susţinerea primei probe. Anunţul de concurs cuprinde cel puţin informaţii referitoare la: data, locul şi modul de desfăşurare a concursului/examenului, numărul funcţiilor scoase la concurs, condiţiile de înscriere la concurs/examen, tematica şi bibliografia, termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs/examen, datele de contact de unde se pot obţine informaţii suplimentare.

    Cererea pentru înscrierea la concurs/examen, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor de înscriere la concurs/examen, se depun cel mai târziu cu 8 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea probei de interviu la departamentul de resurse umane din cadrul ONRC sau al oficiilor registrului comerţului. Comisia de organizare verifică existenţa documentelor din dosarele candidaţilor ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru înscrierea la concurs/examen şi întocmeşte tabelul candidaţilor, pe care îl publică pe pagina de internet a ONRC cel mai târziu cu 5 zile înainte de data probei de interviu. În termen de 24 de ore de la data publicării tabelului candidaţilor, aceştia pot formula contestaţie, care se transmite ONRC, inclusiv prin fax sau e-mail. Totodată, contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar rezultatele vor fi publicate în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

     Proba de interviu constă în zece întrebări prin care se verifică:

 1. capacitatea de organizare;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. capacitatea de adaptare rapidă la situaţii de criză;
 4. capacitatea de a lucra în echipă;
 5. gradul de asumare a responsabilităţii;
 6. abilităţile de comunicare şi vocabular;
 7. echilibrul şi adaptabilitatea;
 8. rezistenţa la stres;
 9. preocuparea pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională;
 10. conformitatea dintre valorile candidatului şi cultura organizaţiei.

      Fiecare întrebare de la proba de interviu se notează cu puncte de la 1 la 5 de fiecare dintre membrii comisiei de interviu, în baza baremului de evaluare stabilit de comisia de interviu, punctajul final reprezentând media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru proba de interviu.  Se declară admis la proba de interviu candidatul care a obţinut minimum 30 de puncte. În termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a ONRC, candidaţii pot formula contestaţie, care se transmite ONRC, inclusiv prin fax sau e-mail. Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar tabelul cu candidaţii declaraţi admişi la proba de interviu, în urma soluţionării contestaţiilor, se publică pe pagina de internet a ONRC în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

     Proba scrisă se susţine în termen de cel puţin 5 zile de la data publicării tabelului cu candidaţii declaraţi admişi la proba de interviu, dar nu mai mult de 10 zile. Timpul destinat lucrării scrise este cel stabilit de comisia de verificare a cunoştinţelor juridice şi nu poate depăşi 4 ore calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor către toţi candidaţii. Proba scrisă constă în 100 de întrebări de tip grilă din legislaţia în domeniul registrului comerţului, dreptului societăţilor, dreptului civil. Fiecare întrebare la proba scrisă se notează cu 1 punct. Se declară admis la proba scrisă candidatul care a obţinut un punctaj de minimum 70 de puncte.

     Rezultatele probei scrise şi/sau grila de concurs pot fi contestate în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor. Contestaţia se transmite prin e-mail sau fax la ONRC. Contestaţiile la proba scrisă şi/sau la grila de concurs se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, iar tabelul cu rezultatele finale ale concursului/examenului se publică pe pagina de internet a ONRC în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor. Funcţiile de registrator de registrul comerţului vor fi ocupate în ordinea punctajelor obţinute la proba scrisă. În caz de punctaje egale, departajarea se va face avându-se în vedere punctajul obţinut la proba de interviu.

Pentru a consulta și restul modificărilor aduse de Legea nr. 265/2022 asupra Legii societăților nr. 31/1990, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004 – click AICI