Regulamentul privind activitatea de audit public extern a fost publicat în Monitorul Oficial!


View access
Public
Alias
regulamentul-privind-activitatea-de-audit-public-extern-a-fost-publicat-in-monitorul-oficial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
791
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-09 10:54:57
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Curtea de Conturi a României a emis Hotărârea nr. 629 din 20 decembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit public extern, act ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2023 și care intră în vigoare la data de 16 ianuarie 2023.

     Conform art. 10 din regulament, activitatea specifică a Curţii de Conturi constă, în principal, în următoarele tipuri de misiuni de audit:

  1. audit financiar;
  2. audit de conformitate;
  3. audit al performanţei.

     Curtea de Conturi desfăşoară şi următoarele misiuni, fără a se limita la:

  1. misiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor (misiuni de follow-up);
  2. misiuni de documentare, care se realizează pentru obţinerea unor informaţii şi clarificarea unor aspecte necesare efectuării misiunilor de audit prevăzute la alin. (1) al art. 10 din regulament.

     Curtea de Conturi poate desfăşura audituri combinate, în care se urmăresc obiective şi se utilizează tehnici de audit specifice mai multor tipuri de audit, în funcţie de mandatul şi obiectivele stabilite de conducerea Curţii de Conturi.

     Activităţile specifice ale Curţii de Conturi se desfăşoară pe baza programului de activitate aprobat de plenul acesteia. Programul de activitate se publică pe pagina de internet a Curţii de Conturi. Înainte de aprobarea programului de activitate, plenul Curţii de Conturi stabileşte conturile prevăzute la art. 26 din Legea nr. 94/1992, care sunt supuse auditului financiar în baza limitelor valorice minime şi a altor criterii luate în considerare la analiza de risc.

     Pentru fiecare misiune de audit finalizată, prevăzută la art. 10 alin. (1) din regulament, Curtea de Conturi întocmeşte un raport de audit şi o scrisoare către management.

     Astfel, procesul de emitere a raportului de audit presupune parcurgerea următoarelor etape, după caz:

  1. comunicarea de către conducătorul structurii de specialitate a Curţii de Conturi a proiectului raportului de audit şi cel al scrisorii către managementul entităţii auditate;
  2. transmiterea de către entitatea auditată, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea proiectului raportului, a unui punct de vedere care să cuprindă şi eventualele obiecţii la constatările consemnate în acesta, inclusiv a unui plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor;
  3. concilierea cu entitatea auditată a constatărilor şi concluziilor auditului, a recomandărilor Curţii de Conturi, a eventualelor obiecţii şi a planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor;
  4. finalizarea proiectului de raport şi înaintarea acestuia plenului spre aprobare, după caz;
  5. aprobarea şi transmiterea către entitatea auditată a raportului de audit şi a scrisorii către management.

     În formularea punctului de vedere, entitatea va avea în vedere modelul prevăzut în anexa nr. 2 la regulament. Modelul planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor este prevăzut în anexa nr. 3 la regulament. Totodată, un extras din proiectul raportului de audit şi din cel al scrisorii către management, conţinând constatările, concluziile şi recomandările aferente, este comunicat persoanelor cu atribuţii în domeniu în perioada supusă auditului. Aceste persoane pot transmite punct de vedere care să cuprindă eventualele obiecţii în termen de 15 zile calendaristice de la primirea documentelor menţionate.

     Punctul de vedere al entităţii auditate se poate transmite în format fizic la sediul structurii de specialitate a Curţii de Conturi care realizează misiunea de audit sau prin mijloace electronice, cu semnătura electronică a conducătorului entităţii auditate.

     Concilierea constă în organizarea şi desfăşurarea unei şedinţe în cadrul căreia se dezbat aspectele constatate în cadrul misiunii, recomandările formulate în legătură cu aspectele rezultate din audit şi se clarifică eventualele divergenţe, inclusiv obiecţiile entităţii, şi planul de măsuri pentru implementarea recomandărilor.

     După parcurgerea etapei de conciliere, proiectul raportului de audit şi proiectul scrisorii către management sunt supuse aprobării plenului Curţii de Conturi. Prin excepţie, în cazul misiunilor de audit efectuate la nivelul municipiilor, altele decât cele reşedinţă de judeţ, al oraşelor şi comunelor, inclusiv al entităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora, proiectul raportului de audit şi proiectul scrisorii către management sunt supuse aprobării conducătorului structurii de specialitate teritoriale, în baza mandatului acordat de plenul Curţii de Conturi. În cazul în care concluziile şi recomandările nu sunt însuşite de către entitatea auditată, proiectul raportului de audit şi proiectul scrisorii către management sunt supuse aprobării plenului Curţii de Conturi.

     În termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea de către plen a raportului de audit, conducătorul structurii de specialitate care a efectuat misiunea transmite entităţii auditate raportul de audit, însoţit de o scrisoare către management în care sunt consemnate recomandările Curţii de Conturi. Termenul de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi începe să curgă de la data primirii documentelor prevăzute la art. 32 din regulament.

Totalitatea dispozițiilor cuprinse în textul Regulamentului privind activitatea de audit public extern, aprobat prin Hotărârea nr. 629/2022 - AICI