Avizarea organizațiilor de management al destinației în domeniul turismului


View access
Public
Alias
avizarea-organizatiilor-de-management-al-destinatiei-in-domeniul-turismului
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
708
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-12 12:03:01
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului nr. 1.293 din 8 august 2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 818 din 19 august 2022.

     Organizaţia de management al destinaţiei, denumită în continuare OMD, se constituie ca asociaţie, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu personalitate juridică, de drept privat, în baza avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Asocierea în scopul înfiinţării organizaţiilor de management al destinaţiei, cu obligaţia de a-şi asigura o reprezentativitate conform art. 2^4 alin. (1), (2), (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se hotărăşte pentru unitatea administrativ-teritorială de către consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

     Avizul conform este emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului anterior depunerii cererii de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, la solicitarea persoanei sau, după caz, a persoanelor împuternicite să desfăşoare procedura de obţinere a avizului şi dobândire a personalităţii juridice.

     În îndeplinirea obiectivelor, OMD-urile, indiferent de nivel, îndeplinesc următoarele activităţi:

 • coordonează procesului de realizare şi implementare a brandului destinaţiei;
 • coordonează şi implementează strategia de dezvoltare şi marketing turistic al destinaţiei;
 • colaborează cu celelalte organizaţii de management al destinaţiei în vederea armonizării strategiilor de marketing;
 • integrează şi coroborează datele statistice la nivelul destinaţiei;
 • realizează cercetări de piaţă şi studii în domeniul turismului;
 • colaborează cu celelalte instituţii competente la corelarea strategiei de marketing turistic cu strategia de dezvoltare turistică;
 • contribuie la formarea resurselor umane din turism;
 • cooperează cu organisme similare la nivel naţional şi internaţional pentru promovarea şi creşterea atractivităţii destinaţiei turistice;
 • atrage fonduri naţionale şi europene prin diverse mecanisme financiare disponibile, rambursabile şi nerambursabile, pentru dezvoltarea programelor turistice;
 • intră în parteneriate cu alte destinaţii apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, pieţe-sursă pentru creşterea competitivităţii regionale a destinaţiei.

     În cazul unei OMD nou-înfiinţate, în vederea obţinerii avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului şi dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie statutul asociaţiei, prin act sub semnătură privată, şi depun următoarele documente:

1. statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

 1. datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;
 2. exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 3. denumirea asociaţiei;
 4. sediul asociaţiei;
 5. durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;
 7. componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 8. persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de obţinere a avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului şi de dobândire a personalităţii juridice;
 9. modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 10. drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 11. categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 12. atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 13. destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. semnăturile membrilor asociaţi;

2. fişa destinaţiei turistice, gestionată de OMD, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;

3. proiectul de strategie de dezvoltare şi marketing turistic şi al planului de acţiune sau, în lipsa acestor documente, se va da o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură, că acestea vor fi elaborate şi adoptate în maximum 1 an de la avizarea OMD. Declaraţia pe propria răspundere va fi dată de reprezentantul legal al fiecărui membru fondator ori de preşedintele desemnat al consiliului director, dacă există;

4. declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la procedură sau extras de cont bancar privind constituirea bugetului minim pentru înfiinţarea OMD. Declaraţia pe propria răspundere va fi dată de reprezentantul legal al fiecărui membru fondator ori de preşedintele desemnat al consiliului director, dacă a fost desemnat;

5. proiectul structurii organizatorice a OMD, care trebuie să cuprindă cel puţin un post de manager de destinaţie turistică.

     În vederea avizării ca OMD, fiecare entitate înfiinţată şi care funcţionează deja în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, transmite autorităţii publice centrale responsabile în domeniul turismului o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, şi documentaţia pentru avizarea acesteia, care trebuie să cuprindă:

 1. statutul încheiat;
 2. fişa destinaţiei turistice, gestionată de OMD, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
 3. documentele doveditoare privind rulajul anual al contului de încasări din anul precedent, care să ateste atragerea unor sume care să corespundă cu cele din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. strategia de dezvoltare şi marketing turistic şi planul de acţiune;
 5. structura organizatorică a OMD, care trebuie să cuprindă cel puţin un post de manager de destinaţie turistică;
 6. raport de activitate pe anul anterior şi raport de activitate cu principalele realizări de la înfiinţare.

     Restul prevederilor referitoare la analiza și soluționarea documentației – AICI