Certificatul de gas free la navele maritime şi la navele de navigaţie interioară


View access
Public
Alias
inspectia-in-vederea-emiterii-certificatului-de-gas-free-la-navele-maritime-si-la-navele-de-navigatie-interioara
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
697
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-08-16 09:41:53
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul nr. 1.347 din 29 iulie 2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, emis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 8 august 2022.

     Instrucţiunile se aplică de către Autoritatea Navală Română, autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, pentru inspecţiile de siguranţă efectuate la navele maritime şi de navigaţie interioară şi la terminalele de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide şi gazelor lichefiate, denumită în continuare ANR.

     Personalul propriu de specialitate al ANR este constituit din inspectorii de specialitate din cadrul structurii de specialitate a Autorităţii Navale Române cu atribuţii de inspecţie şi supraveghere a navelor şi terminalelor de produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti. Astfel, inspectorii de specialitate se deplasează, ori de câte ori este nevoie, la navele maritime şi de navigaţie interioară şi la terminalele de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide şi gazelor lichefiate, în vederea efectuării inspecţiilor şi operaţiunilor de supraveghere ce fac obiectul OMTI 245/2022.

     Capitolul V din instrucțiuni dispune asupra inspecției în vederea emiterii certificatului de gas free la navele maritime şi la navele de navigaţie interioară. Așadar, după cum legiutorul explică în art. 18 din aceleași instrucțiuni, intrarea navelor maritime şi a navelor de navigaţie interioară în şantierele navale din România va fi permisă numai după eliberarea certificatului de gas free în urma inspecţiei efectuate de către inspectorii de specialitate ai ANR. Sunt exceptate de la eliberarea certificatului de gas free navele de navigaţie interioară care nu transportă mărfuri periculoase şi nu au la bord spaţii închise, precum: tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri, substanţe lichide nocive şi coferdamuri neventilate.

     Inspectorul de specialitate al ANR va elibera certificatul de gas free numai după ce se asigură că spaţiul închis inspectat sau altă parte inspectată a navei este liber/ă de gaze inflamabile/nocive şi permite desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de reparaţii, dezmembrare şi/sau dezafectare. Inspecţia navelor tip tanc în vederea eliberării Certificatului gas free, necesar intrării în şantierele navale pentru reparaţii, se va efectua în rada exterioară a portului. Inspecţia altor nave decât cele tip tanc în vederea eliberării Certificatului gas free, necesar intrării în şantierele navale pentru reparaţii, se poate efectua după operaţiunile de acostare la dană sau după andocare. Ori de câte ori o navă maritimă şi/sau o navă fluvială urmează să intre la reparaţii înăuntrul sau în afara şantierelor navale în zona maritimă, Serviciul VTMIS al structurii centrale a ANR şi Căpitănia Portului Constanţa vor informa inspectorii de specialitate astfel încât deplasarea la navă pentru efectuarea inspecţiei în vederea emiterii certificatului de gas free să se realizeze în timp util. Pentru celelalte zone (zona fluvio-maritimă şi zona fluvială), inspectorii de specialitate vor fi informaţi de către căpităniile de port, prin serviciile VTMIS ale acestora. În zona fluvială, deplasarea inspectorilor de specialitate la navă pentru efectuarea inspecţiei în vederea emiterii certificatului de gas free se va realiza în maximum 24 de ore de la momentul informării primite de la căpitănia de port.

     În vederea eliberării Certificatul gas free, inspectorii de specialitate vor inspecta vizual compartimentele şi zonele navei şi vor efectua măsurători ale atmosferei pentru a se asigura că aceasta este liberă de vapori inflamabili sau toxici. Valorile măsurate pentru fiecare compartiment sau zonă inspectate vor fi trecute într-un raport de măsurători (Gas Free Measurement Abstract), prevăzut în anexa nr. 12 la instrucțiuni. Inspecţia navei în vederea eliberării Certificatului de gas free va fi efectuată în prezenţa reprezentanţilor navei.

     Valabilitatea Certificatului gas free este de 12 ore. Dacă în condiţii excepţionale, neimputabile navei, se întârzie intrarea acesteia în şantier, iar condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării Certificatului gas free nu s-au schimbat, şi sunt confirmate de comandant în scris inspectorului de specialitate printr-un raport de măsurători actualizat, nava poate intra în şantier. Comandantul/conducătorul navei/agentul navei are obligaţia să solicite inspectorului de specialitate, după acostare, o verificare pentru a constata dacă condiţiile iniţiale care au stat la baza eliberării Certificatului gas free sunt aceleaşi şi acesta va face o notă de confirmare pe certificatul iniţial.

     În situaţia în care inspectorul de specialitate constată condiţii diferite faţă de cele care au stat la baza eliberării Certificatului gas free iniţial, va efectua o nouă inspecţie, care se tarifează având ca bază de calcul volumele tancurilor/compartimentelor reinspectate. După eliberarea Certificatului gas free, comandantul navei este obligat să păstreze aceleaşi condiţii de siguranţă din spaţiile inspectate şi pentru care s-au emis certificate, pe toată perioada derulării lucrărilor de reparaţii din şantier.

     Pentru navele care sunt inspectate şi nu îndeplinesc condiţiile pentru eliberarea Certificatului gas free, inspectorul de specialitate va elibera un Certificat Non gas free, prevăzut în anexele nr. 13 şi 13a la instrucțiuni, însoţit de un Raport de măsurători, din care rezultă cauzele pentru care nava nu a primit Certificat gas free. Se va emite Certificat Non gas free în cazul în care concentraţiile de gaze explozive, toxice sau nivelul oxigenului nu permit intrarea în siguranţă a inspectorului de specialitate. Comandantul/conducătorul navei/agentul navei are obligaţia să depună la căpitănia portului o copie a documentului Certificat Non gas free şi a raportului de măsurători.

     Certificatele gas free sau, după caz, Non gas free, însoţite de rapoartele de măsurători, vor fi semnate şi ştampilate atât de inspectorul de specialitate, cât şi de comandantul navei. Certificatele gas free sau, după caz, Non gas free,vor fi păstrate în original la bordul navei pe toată perioada reparaţiilor. Inspecţiile în vederea eliberării Certificatelor gas free se desfăşoară numai pe timp de zi.

    

 Prevederi referitoare atât la inspecţia în vederea emiterii certificatului de hot work la navele maritime şi la navele de navigaţie interioară, cât și la supravegherea respectării procedurilor de operare în siguranţă la navele care transportă produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate - AICI