CONCILIEREA – introdusă în Codul muncii, începând cu 3 octombrie 2020


    Potrivit art. 231 din Codul muncii, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2003, conflictele de muncă sunt acele conflicte dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă. Accesul neîngrădit la justiţie este garantat de lege. În cazul unui conflict individual de muncă, părţile vor acţiona cu bună-credinţă şi vor încerca soluţionarea amiabilă a acestuia.

     În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, prin derogare de la prevederile art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.
     Concilierea, în sensul Codului muncii, reprezintă modalitatea de soluţionare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

 

     Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern. Consultantul extern specializat în legislaţia muncii poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părţi conform înţelegerii acestora.

  Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.
  Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părţi şi de către consultantul extern, în următoarele situaţii:
  a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
  b) prin constatarea de către consultantul extern a eşuării concilierii;
  c) prin neprezentarea uneia dintre părţi la data stabilită în invitaţia prevăzută la alin. (7).

A t e n ț i e

     În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la art. 231^1 alin. (9) lit. b) şi c) din Codul muncii, orice parte se poate adresa instanţei competente cu respectarea prevederilor art. 208 şi 210 din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării în totalitate a conflictului individual de muncă.

Codul muncii (în varianta consolidată până la data de 03.10.2020) - AICI