Modificarea procedurii de vânzare a terenurilor agricole din extravilan, începand cu data de 13 octrombrie 2020


Prin Legea nr. 175/2020 care modifică Legea nr. 17/2014 se aduc modificări semnificative.dintre care menționăm

 

  • În loc de 4 categorii de preemptori, vom avea 7 clase de preemptori, în următoarea ordine: (1) coproprietarii, rudele de gradul I, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv, (2)proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii care sunt de cel puțin 5 ani în România, (3) proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, prioritar cu cel mai mare hotar comun / tânăr fermier / din aceeași unitate administrativ-teritorială (4) tinerii fermieri (de până la 40 de ani), cu domiciliul sau reședința în România de cel puțin 1 an, prioritar care desfășoară activități de zootehnie (5) Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și unitățile de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, (6) persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine, (7) statul român, prin Agenția Domeniilor Statului.
  • În cazul în care niciun preemptor nu își va manifesta intenția de cumpărare, vânzarea nu va mai fi liberă, ci va putea să fie făcută în termen de 30 de zile către anumiți potențiali cumpărători specializați (1) persoane fizice cu domiciliul sau reședința în România în ultimii 5 ani, timp în care a desfășurat activități agricole în România și este înregistrată de autoritățile fiscale române (altfel spus, către agricultori persoane fizice) sau către (2) persoane juridice cu sediul social și/sau sediul secundar în România în ultimii 5 ani, timp în care a desfășurat activități agricole în România în proporție de cel puțin 75% din venitul total, cu asociatul / acționarul care deține controlul cu domiciliul sau reședința în România în ultimii 5 ani (altfel spus, către societăți din domeniul agriculturii). În cazul în care potențialul comparator nu îndeplinește condițiile menționate, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale va emite aviz negativ.