Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a fost modificată!


View access
Public
Alias
metodologia-de-autorizare-a-furnizorilor-de-formare-profesionala-a-adultilor-a-fost-modificata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
805
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-30 08:14:02
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul comun al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Educației nr. 2.228/2022/3.025/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 70 din 27 ianuarie 2023, intrând în vigoare în aceeași zi.

     În sensul prezentei metodologii de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, denumită în continuare metodologie, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de formare profesională prevăzuţi la art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională.

     Potrivit art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin direcţia de specialitate. În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale înfiinţează în subordinea sa comisii de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii de autorizare. Pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice şi au sediul la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene/a municipiului Bucureşti.

     Conform art. 4 din metodologie, autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre calificările, ocupaţiile, competenţele-cheie, competenţele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională. Autorizarea furnizorilor de formare profesională se poate realiza şi pentru organizarea de programe în sistem online.

     Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare, este de:

  1. 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
  2. 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
  3. 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
  4. 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

     Timpul alocat programului de formare profesională se corelează cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare. În situaţia în care în urma evaluării iniţiale sau în baza certificărilor în condiţiile legislaţiei în vigoare se constată că participanţii la programul de formare profesională deţin anumite competenţe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăşi însă 50%, potrivit anexei nr. 3. Evaluarea iniţială se realizează numai pentru programele de calificare. Activităţilor aplicative li se alocă cel puţin două treimi din durata totală a programului de formare.

     Durata programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de absolvire, este cuprinsă între:

  1. 30-75 ore, pentru programe de tip perfecţionare;
  2. 180-300 ore, pentru programe de tip specializare.

     În ceea ce privește documentația, cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, se încarcă în platforma electronică a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau se transmite prin mijloace electronice, prin poştă, cu confirmare de primire, ori se depune direct la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judeţul în a cărui rază teritorială furnizorul de formare profesională deţine sediul social sau sediul profesional. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5 la metodologie.

     Cererea de autorizare, însoţită de documentele din dosarul de autorizare, se poate încărca şi pe platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe). Procedura de transmitere a dosarului de autorizare către comisiile de autorizare este prevăzută pe platforma PCUe. Dosarul de autorizare cuprinde opisul şi documentele prevăzute în anexa nr. 6 la metodologie. Fiecare filă a dosarului de autorizare depus este numerotată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională.

     Referitor la procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizați, alin. (2) al art. 31 din metodologie prevede că, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, furnizorul de formare profesională este monitorizat prin:

  1. minimum 3 vizite de monitorizare, la interval de cel mult 18 luni, dintre care cel puţin una realizată efectiv în perioada în care se desfăşoară cursuri, la care se pot adăuga vizite suplimentare, în cazul unor sesizări şi/sau în situaţii speciale;
  2. urmărirea sistematică a rezultatelor obţinute de participanţii la programul de formare profesională, cu ocazia evaluării finale

Prevederile noi introduse în sfera procedurii de monitorizare a furnizorilor de formare autorizați, precum și în cea de retragere a autorizației, ambele cuprinse în Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor – disponibile AICI