Avizarea înfiinţării spitalelor private


View access
Public
Alias
avizarea-infiintarii-spitalelor-private
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
978
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-10-23 07:12:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Sănătății a emis Ordinul nr. 3.473 din 10 octombrie 2023 pentru stabilirea condiţiilor şi metodologiei privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice şi avizarea modificării acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aprobării/avizării structurii organizatorice a spitalelor publice şi a modificării acesteia. Actul normativ se regăsește în Monitorul Oficial al României nr. 936 din 17 octombrie 2023.

     Condiţiile privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia sunt cuprinse în anexa nr. 1 la ordin. Astfel, potrivit art. 1 din condiții, pentru avizarea înfiinţării spitalelor private, solicitantul are obligaţia să transmită Ministerului Sănătăţii, în atenţia structurii de specialitate cu atribuţii în domeniu, următoarele documente:

 1. solicitarea reprezentantului legal care va cuprinde obligatoriu: numărul de înregistrare la nivelul emitentului, elementele de identificare ale solicitantului şi datele de contact ale reprezentantului legal;
 2. actul de înfiinţare/de constituire a formei de organizare sau de dobândire a personalităţii juridice, după caz, societate cu răspundere limitată (S.R.L.), societate pe acţiuni (S.A.), asociaţii, fundaţii, regii autonome, culte recunoscute, conform legislaţiei în vigoare;
 3. actul prin care se adevereşte că solicitantul are ca domeniu de activitate în actul de înfiinţare/de constituire şi activitatea/activităţile pentru care solicită avizarea, iar în cazul asociaţiilor, fundaţiilor, regiilor autonome şi al cultelor recunoscute, actul constitutiv are prevăzută şi activitatea pentru care se solicită avizarea;
 4. actele care dovedesc posesia sau dreptul de folosinţă în mod legal a spaţiului sau imobilului/terenului în care se înfiinţează şi funcţionează spitalul privat sau, după caz, a terenului pe care urmează să se construiască spitalul;
 5. certificatul de urbanism;
 6. hotărârea organelor de conducere în cazul asociaţiilor, fundaţiilor, regiilor autonome, S.R.L., S.A., prin care solicită înfiinţarea spitalului;
 7. notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică a conformităţii şi referatul de evaluare aferent, documente emise de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, ca urmare a evaluării proiectului respectiv, cu cel mult 6 luni anterior solicitării;
 8. studiul de impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi/sau studiul de impact asupra mediului, dacă a fost solicitat de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

     Totodată, pentru avizarea structurii organizatorice a unui spital privat, solicitantul are obligaţia să transmită Ministerului Sănătăţii, în atenţia structurii de specialitate cu atribuţii în domeniu, următoarele documente:

a) solicitarea reprezentantului legal care va cuprinde obligatoriu: numărul de înregistrare la nivelul emitentului, elementele de identificare ale solicitantului şi datele de contact ale reprezentantului legal;

b) avizul Ministerului Sănătăţii pentru înfiinţarea spitalului prevăzut la art. 1 din condiții;

c) memoriul tehnic, care va cuprinde următoarele date referitoare la:

(i) respectarea prevederilor legale în vigoare, specifice, pentru structurile organizatorice aferente spitalului;

(ii) respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la categoriile de personal şi la pregătirea profesională a acestuia, potrivit structurii organizatorice propuse şi specificului activităţilor desfăşurate;

(iii) modalitatea de asigurare a continuităţii asistenţei medicale;

(iv) existenţa dotărilor necesare structurii, prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare;

(v) respectarea prevederilor legale în vigoare privind asigurarea utilităţilor, a hranei, a serviciilor medicale, a serviciilor gospodăreşti, a condiţiilor de igienă şi curăţenie, necesare funcţionării corespunzătoare;

d) notificarea de certificare de sănătate publică a conformităţii şi referatul de evaluare aferent, documente emise de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, ca urmare a evaluării proiectului respectiv, cu cel mult 6 luni anterior solicitării.

     Art. 3 din anexa nr. 1 la ordin, pentru avizarea modificării structurii organizatorice a unui spital privat, prin reorganizare, restructurare, schimbarea sediului şi a denumirilor, solicitantul are obligaţia să transmită Ministerului Sănătăţii, în atenţia structurii de specialitate cu atribuţii în domeniu, următoarele documente:

a) solicitarea reprezentantului legal care va cuprinde obligatoriu: numărul de înregistrare la nivelul emitentului, elementele de identificare ale solicitantului şi datele de contact ale reprezentantului legal;

b) dovada dreptului de folosinţă în mod legal a spaţiilor în care urmează să funcţioneze;

c) memoriul tehnic, care va cuprinde următoarele date referitoare la:

(i) structura de personal, care este conformă noilor cerinţe, modificărilor de structură organizatorică propuse şi prevederilor legale în vigoare incidente;

(ii) existenţa dotărilor necesare funcţionării noilor structuri, prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare;

(iii) respectarea prevederilor legale în vigoare incidente privind asigurarea utilităţilor necesare şi a serviciilor gospodăreşti, după caz, necesare funcţionării corespunzătoare şi a condiţiilor de igienă şi curăţenie din spital;

(iv) denumirile secţiilor, compartimentelor, laboratoarelor, serviciilor medicale, propuse spre modificare, care respectă reglementările privind denumirile şi codificarea structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, potrivit normelor legale în vigoare incidente;

d) notificarea de certificare de sănătate publică a conformităţii şi referatul de evaluare aferent, documente emise de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, ca urmare a evaluării proiectului respectiv, cu cel mult 6 luni anterior solicitării;

e) studiul de impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi/sau studiul de impact asupra mediului, dacă a fost solicitat de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

     Documentaţia necesar a fi depusă pentru avizarea înfiinţării spitalului, avizarea structurii organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia prevăzută la art. 1-3 din condiții se transmite Ministerului Sănătăţii, prin e-mail sau poştă.

     Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii verifică şi analizează documentele primite cu privire la solicitarea de avizare a înfiinţării spitalului, avizarea structurii organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia. În situaţia în care:

 1. documentaţia este completă, se dă curs solicitării şi, ulterior, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acesteia la nivelul structurii de specialitate cu atribuţii în domeniu din cadrul Ministerului Sănătăţii, se emite avizul pentru înfiinţarea spitalului privat, pentru structura organizatorică a spitalului, pentru modificarea acesteia, după caz, în vederea comunicării;
 2. documentaţia este incompletă şi/sau prezintă neclarităţi, se solicită completări şi/sau clarificări în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării la Ministerul Sănătăţii. În cazul netransmiterii unui răspuns în termen de 30 de zile lucrătoare, documentaţia depusă se consideră neconformă şi propunerea pentru avizarea înfiinţării spitalului privat, avizarea structurii organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia, după caz, se respinge şi se comunică solicitantului un înscris în acest sens, cu precizarea neconformităţilor constatate;
 3. propunerea pentru avizarea înfiinţării spitalului privat, avizarea structurii organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia, după caz, nu respectă prevederile legale incidente în vigoare, se respinge şi se comunică solicitantului un înscris în acest sens în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării la nivelul structurii de specialitate cu atribuţii în domeniu din cadrul Ministerului Sănătăţii, cu indicarea prevederilor legale incidente care nu sunt respectate de către solicitant.

Pentru a consulta restul dispozițiilor cuprinse în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul nr. 3.473/2023 – click AICI