Certificatul de cazier judiciar se va putea obține on-line!


View access
Public
Alias
certificatul-de-cazier-judiciar-se-va-putea-obtine-on-line
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
793
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-09 13:28:14
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Pe 19 decembrie 2022, Parlamentul României a emis Legea nr. 363 din 19 decembrie 2022 privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.

     Conform art. 1 din Legea nr. 290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial nr. 777 din 13 noiembrie 2009, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept. În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.

     Legiutorul intervine asupra textului art. 3 din lege, și dispune ca transmiterea datelor din cazierul judiciar să se facă în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, şi ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.

     Pentru înscrierea în evidenţele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, sexul, cetăţenia sau cetăţeniile dacă acestea au mai multe. În cazul în care cetăţenia persoanei fizice este necunoscută sau aceasta este apatrid, în evidenţele cazierului judiciar este menţionat acest fapt.

     Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc:

 • cuantumul pedepsei/sancţiunii aplicate,
 • renunţarea la aplicarea pedepsei;
 • amânarea aplicării pedepsei;
 • achitarea sau încetarea procesului penal;
 • denumirea infracţiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse;
 • data săvârşirii faptei;
 • încadrarea juridică;
 • numărul şi data ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale;
 • numărul ordonanţei de clasare sau renunţare la urmărirea penală;
 • numărul sentinţei penale, al deciziei penale;
 • numărul dosarului penal;
 • titulatura completă a organului judiciar;
 • data pronunţării şi data rămânerii definitive;
 • modalitatea de executare/stingere a pedepsei;
 • data arestării;
 • data eliberării;
 • restul de pedeapsă rămas de executat;
 • hotărâri ulterioare care modifică executarea pedepsei.

     Resortisant al unei ţări terţe reprezintă acea persoană care nu este cetăţean al Uniunii Europene în sensul art. 20 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene sau care este apatrid ori o persoană a cărei cetăţenie este necunoscută. Pentru resortisanţii unei ţări terţe, actele prevăzute la art. 12 şi 13 din Legea nr. 290/2004, sunt trimise Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care, în calitate de autoritate centrală, înscrie în cazierul judiciar datele respective şi le transmite automat către sistemul central ECRIS-TCN potrivit legii.

     În cazul în care autorităţile române competente solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta. În cazul în care solicitarea vizează un resortisant al unei ţări terţe, determinarea statului sau a statelor membre care deţin informaţii cu privire la cazierul judiciar al persoanei care face obiectul solicitării se realizează prin utilizarea în condiţiile legii a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), urmând ca cererea de informaţii extrase din cazierul judiciar să fie transmisă către statul membru/statele membre indicat/indicate.

     În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive care produc efecte juridice. La certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetăţeni ai unui stat membru, altul decât România, se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetăţenie, obţinut în condiţiile art. 30 din lege. La certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanţilor unei ţări terţe se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care deţin informaţii cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor, obţinut în condiţiile art. 30 din același act normativ.    

     Restul dispozițiilor noi referitoare la comunicarea datelor din cazierul judiciar, cuprinse în cap. V din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar sunt disponibile AICI