Autoritatea Națională pentru Cetățenie


View access
Public
Alias
autoritatea-nationala-pentru-cetatenie
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
680
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-07-18 14:06:15
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul nr. 3.259/C din 7 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie a fost emis de către Ministerul Justiției, fiind publicat ulterior în Monitorul Oficial nr. 706 din 14 iulie 2022.

     Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiţiei. Autoritatea are autonomie funcţională şi de decizie. Autoritatea dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri şi birouri teritoriale.

     Autoritatea asigură aplicarea procedurii legale de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române. În realizarea scopului său fundamental, Autoritatea are funcţiile şi îndeplineşte atribuţiile principale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare, de dispoziţiile Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte reglementări în domeniu.

     Autoritatea desfăşoară, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele în materie de cetăţenie, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de cetăţean european. Autoritatea propune Ministerului Justiţiei şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul său de activitate.

     Atribuţiile Autorităţii sunt următoarele:

 1. ţine evidenţa cererilor de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte, precum şi evidenţa adeverinţelor de renunţare la cetăţenia română;
 2. asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii Comisiei pentru cetăţenie;
 3. asigură secretariatul Comisiei pentru cetăţenie;
 4. păstrează şi organizează arhiva Comisiei pentru cetăţenie;
 5. întocmeşte proiectele de ordin ale preşedintelui Autorităţii privind aprobarea cererilor de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române, precum şi proiectele de ordin de respingere a acestor cereri;
 6. redactează certificatele de cetăţenie şi îndeplineşte procedura de rectificare a acestora;
 7. asigură solemnitatea depunerii jurământului de credinţă faţă de România şi păstrează evidenţa persoanelor care au depus jurământul de credinţă;
 8. colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi cu instituţii internaţionale cu atribuţii în domeniul cetăţeniei, fiind abilitată să încheie protocoale de colaborare;
 9. comunică, la cerere, autorităţilor administraţiei publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetăţenia română, potrivit legii;
 10. răspunde solicitărilor cu privire la problemele cu care a fost sesizată, dacă intră în sfera sa de competenţă;
 11. informează cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetăţenilor români, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetăţean european;
 12. asigură participarea personalului la programe de formare şi perfecţionare profesională, în limita bugetului aprobat;
 13. realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii, în limita bugetului aprobat, a planului de activităţi şi a legii.

     Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat. Preşedintele Autorităţii este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Numirea se realizează pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. El conduce întreaga activitate a Autorităţii, pe care o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele fizice şi juridice, române sau străine, precum şi în justiţie.

     Preşedintele Autorităţii este ordonator terţiar de credite, iar în această calitate:

 • transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite proiectul bugetului anual şi al rectificărilor acestuia;
 • coordonează angajarea şi utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea Autorităţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
 • asigură integritatea bunurilor încredinţate Autorităţii;
 • coordonează organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
 • coordonează organizarea sistemului de monitorizare a achiziţiilor publice şi a programului de lucrări şi investiţii publice necesare;
 • coordonează organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului conform prevederilor legale;
 • aprobă normele interne privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor şi normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 • coordonează respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor înainte de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială.

     Preşedintele stabileşte structura organizatorică a Autorităţii, numeşte personalul Autorităţii şi evaluează, în condiţiile legii, activitatea profesională a acestuia. Tot el stabileşte, prin ordin, drepturile salariale ale personalului Autorităţii, în limita bugetului anual aprobat şi a statelor de funcţii aprobate, şi soluţionează contestaţiile împotriva modului de stabilire a drepturilor salariale. Preşedintele Autorităţii propune înfiinţarea şi desfiinţarea birourilor teritoriale, precum şi numărul de posturi necesare desfăşurării activităţii acestora, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi prevăzute, ţinând cont de resursele financiare şi de eficienţa activităţii. Atribuţiile preşedintelui Autorităţii pot fi delegate, prin ordin, către vicepreşedinţii Autorităţii şi, în lipsa acestora, către directorii direcţiilor din cadrul Autorităţii, cu excepţia atribuţiei de emitere a ordinului de aprobare sau de respingere a cererilor de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române.

     În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei de către preşedinte, ordinul de aprobare, respectiv de respingere a cererilor de acordare, redobândire, renunţare sau retragere a cetăţeniei române va putea fi emis numai de ministrul justiţiei. Starea de imposibilitate a exercitării funcţiei se constată prin ordin al ministrului justiţiei, la sesizarea preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţii Autorităţii. Totodată, calitatea de preşedinte al Autorităţii este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul instituţiilor de formare profesională.

     Detalii suplimentare referitoare la obligațiile și răspunderea personalului AUtorității, cuprinse în textul actualizat al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie - AICI