Autorizația licență neexclusivă


View access
Public
Alias
autorizatia-licenta-neexclusiva
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
580
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-28 13:09:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Oficiul Român pentru Drepturi de Autor emite Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziţia publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, conținută de Protocolul prin care a fost convenită forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale realizată prin punerea la dispoziţia publicului a spectacolelor de teatru în mediul online, încheiat între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pe de o parte, şi Asociaţia Teatrelor Independente, Teatrul Naţional Bucureşti "I.L. Caragiale", Teatrul "C.I. Nottara" din Bucureşti şi Teatrul "Stela Popescu" din Bucureşti, CREART, Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, Teatrul "Ion Creangă" din Bucureşti, Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, Teatrul Naţional Cluj-Napoca din Cluj-Napoca, Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi, Teatrul Municipal "Lucia Sturdza Bulandra" din Bucureşti şi Societatea Quantum Media Creative - S.R.L. din Bucureşti, pe de altă parte din 22 martie 2021, conținut, la rându-i, de Decizia nr. 9 din 16 februarie 2022, toate publicate în Monitorul Oficial nr. 189 din 25 februarie 2022.

     Comunicarea publică a operelor muzicale, pentru care dreptul patrimonial de autor de comunicare publică este gestionat colectiv, potrivit legii, ce sunt parte integrantă a unor spectacole de teatru, puse la dispoziţia publicului, în mod direct, live şi/sau prin reproducere, gratuit ori contracost, printr-un serviciu online, se realizează numai după încheierea, cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale, a autorizaţiei licenţă neexclusivă.

     Autorizaţia licenţă neexclusivă conferă utilizatorului dreptul neexclusiv de a comunica public online, live ori de a reproduce, în scopul comunicării publice online, gratuit sau contracost, opere muzicale într-un spectacol sau festival de teatru ce cuprinde opere muzicale pentru care dreptul patrimonial de autor de comunicare publică este gestionat colectiv, potrivit legii.

     Cererea de încheiere a autorizaţiei licenţă neexclusivă se depune de utilizator la organismul de gestiune colectivă, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care spectacolul de teatru, respectiv festivalul de teatru urmează a fi pus la dispoziţia publicului în mediul online, şi cuprinde cel puţin:

  1. datele de identificare şi de contact ale utilizatorului şi ale reprezentantului său legal;
  2. adresa URL, la care spectacolul de teatru este disponibil;
  3. denumirea şi tipul spectacolului de teatru online, cu indicarea fiecăreia dintre operele muzicale utilizate, a autorilor şi a duratei de utilizare a acestora;
  4. data sau perioada pentru care spectacolul ori festivalul de teatru este pus la dispoziţia publicului în mediul online;
  5. semnătura olografă a reprezentantului legal al utilizatorului.

     Cererea de autorizare şi documentele prevăzute anterior pot fi transmise şi în format electronic, la adresa de e-mail a organismului de gestiune colectivă.  În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu comunică un refuz motivat, contractul autorizaţie licenţă neexclusivă încheiat produce efecte de la data depunerii cererii de autorizare la organismul de gestiune colectivă.

     Autorizaţia licenţă neexclusivă se poate încheia şi prin corespondenţă, prin poştă sau electronic cu semnătură digitală. Această licență se încheie pe o durată de 3 ani sau mai scurtă, potrivit solicitării utilizatorului. Autorizaţia licenţă neexclusivă încheiată pentru fiecare spectacol de teatru în parte trebuie să indice operele muzicale care fac obiectul său, durata utilizării acestora şi autorii lor. Autorizaţia licenţă neexclusivă-cadru se completează cu acte adiţionale, încheiate distinct pentru fiecare spectacol de teatru, în care sunt indicate operele muzicale care fac obiectul acestuia, durata utilizării acestora şi autorii lor.

     Baza de calcul asupra căreia se aplică remuneraţia procentuală este formată din veniturile obţinute din: bilete, abonamente ori alte forme de tarifare a vizionării spectacolelor ori, după caz, a festivalurilor de teatru în ansamblul lor, comunicate public online sau prin alte reţele de calculatoare, din descărcarea de spectacole sau festivaluri de teatru sau cele din publicitate, obţinute prin activitatea de comunicare publică online a spectacolelor ori festivalurilor de teatru. Remuneraţiile devin scadente în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care sunt datorate.

Restul reglementărilor ce privesc obligaţia utilizatorului de a plăti organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale - AICI