Noi obligații pentru Federaţiile sportive naţionale care primesc finanţare de la bugetul de stat


View access
Public
Alias
noi-obligatii-pentru-federatiile-sportive-nationale-care-primesc-finantare-de-la-bugetul-de-stat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
546
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-17 13:30:48
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 28 aprilie 2000 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 9 mai 2000. Actul normativ reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizică şi sport în România. Astfel, prin educaţie fizică şi sport se înţelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel.

     Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat. Statul recunoaşte şi stimulează acţiunile organizatorice şi de promovare a educaţiei fizice şi sportului, desfăşurate de autorităţile administraţiei publice şi, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învăţământ, în structuri ale apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei naţionale, în sănătate, în societăţi comerciale, precum şi în alte sectoare ale vieţii sociale, potrivit reglementărilor legale. Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.

     Educaţia fizică şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizică, sportul şcolar şi universitar, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.

     Federaţiile sportive naţionale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ. Federaţiile sportive naţionale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului. Pentru o ramura de sport se poate constitui, în condiţiile legii, o singura federaţie sportivă naţională.
  Prin excepţie, se pot constitui Federaţia sportivă naţională «Sportul pentru toţi» şi Comitetul Naţional Paralimpic, pentru persoanele cu nevoi speciale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, având ca membri persoane fizice şi persoane juridice cu activitate specifică în domeniu.
     Astăzi, 17.01.2022, intră în vigoare Legea nr. 23 din 14 ianuarie 2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022. Prin intermediul acestui act normativ, legiutorul introduce o serie de noi obligații în domeniul transparenței publice pentru Federaţiile sportive naţionale care primesc finanţare de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sportului. Acestea sunt, potrivit alin. (3) al art. 37 din Legea nr. 69/2000:

  1. să deţină o pagină proprie de internet;
  2. să permită vizualizarea, pe pagina proprie de internet, a statutului federaţiei, precum şi a altor acte constitutive, dacă este cazul;
  3. să publice pe pagina proprie de internet şi să actualizeze, atunci când intervin modificări, structura organizatorică, numele şi prenumele persoanelor din conducerea federaţiei, bugetul anual al federaţiei, programele şi strategiile proprii, regulamentele, lista cluburilor sportive afiliate, numărul sportivilor legitimaţi pe categorii de vârstă, numărul antrenorilor şi instructorilor pe ramură sportivă, calendarul competiţional naţional şi internaţional, precum şi alte materiale de interes public.

Pentru a consulta dispoziții privind nerespectarea prevederilor enunțate anterior, conținute în Titlul XIV din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000CLICK AICI