Instituirea indemnizației de merit


View access
Public
Alias
instituirea-indemnizatiei-de-merit
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
520
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-12-06 12:19:27
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul a emis pe 17 iulie 2003 Hotărârea nr. 859 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 542 din 29 iulie 2003.

     Potrivit prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, indemnizaţia de merit se acordă personalităților române de prestigiu, pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului. Indemnizaţia de merit se acordă persoanelor nominalizate de Comisia naţională pentru acordarea indemnizaţiei de merit, denumită în continuare Comisia naţională, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de merit prevăzute în prezentele norme de aplicare a legii.

     Conform art. 2 din norme, persoanele nominalizate de Comisia naţională au dreptul la plata indemnizaţiei de merit începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost nominalizat de aceasta comisie.

     Academia Română, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Agenţia Naţionala pentru Sport vor prevedea în bugetele proprii fondurile de la bugetul de stat destinate acordării indemnizaţiilor de merit. Plata indemnizaţiei de merit se face lunar prin casieriile instituţiilor prevăzute mai sus. În cazul uniunilor de creaţie prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, fondurile vor fi distribuite beneficiarilor de către Ministerul Culturii şi Cultelor, prin uniunile de creaţie respective.

     Indemnizaţia de merit se acordă, de regulă, pe viaţă. Comisia naţională poate revoca hotărârea de nominalizare pentru acordarea indemnizaţiei de merit în cazuri temeinic motivate. Comisia naţională stabileşte numărul de indemnizaţii de merit care se acordă pentru fiecare dintre domeniile prevăzute la art. 1 din lege. Comisia naţională propune numărul de indemnizaţii de merit care se acordă anual în vederea stabilirii acestora prin legea bugetului de stat, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din lege.

     În vederea acordării indemnizaţiei de merit, potențialii beneficiari vor depune la registratura instituţiilor prevăzute la art. 3 din lege următoarele documente:

  1. curriculum vitae;
  2. documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de merit;
  3. recomandarea instituţiilor prevăzute la art. 3 şi/sau a uniunilor de creaţie prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege.

     Documentele pot fi depuse până la data de 1 mai a fiecărui an, iar în anul 2003, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare prezentelor norme.

     Documentele privind acordarea indemnizaţiei de merit se transmit subcomisiilor de specialitate ale Comisiei naţionale. Subcomisiile de specialitate ale Comisiei naţionale analizează documentele depuse şi verifica îndeplinirea criteriilor prevăzute de prezentele norme. Dacă se constată că sunt îndeplinite criteriile prevăzute de prezentele norme, documentele se înaintează instituţiilor prevăzute la art. 3 din lege. După primirea documentelor de la subcomisiile de specialitate, instituţiile prevăzute la art. 3 din lege înaintează propunerile Comisiei naţionale, care decide.

     Indemnizaţia de merit se poate acorda persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani. Fac excepţie persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate.

Pentru a consulta criteriile de atribuire a indemnizației de merit pentru domeniul științei, culturii și sportului, conținute în cap. II-IV ale Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit – CLICK AICI