Guvernul emite OUG în încercarea de a stopa greva profesorilor!


View access
Public
Alias
guvernul-emite-oug-in-incercarea-de-a-stopa-greva-profesorilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
889
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-06-06 09:38:12
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Situaţia excepţională generată de greva generală care afectează sistemul de învăţământ preuniversitar de stat conduce la o situaţie care în lipsa adoptării unui cadru legal adecvat ar determina imposibilitatea încheierii anului şcolar 2022-2023, cu afectarea dreptului la educaţie pentru trei milioane de elevi în România.

     Serviciul public de educaţie reprezintă o prioritate strategică naţională la toate nivelurile, iar statul, mediul privat şi cetăţenii îşi asumă împreună responsabilităţi pentru susţinerea, modernizarea şi eficientizarea acestui important serviciu public al României de care depind nivelul de educaţie şi viitorul generaţiilor de elevi şi studenţi, prin care se urmăreşte ca obiectiv pe termen scurt, mediu şi lung susţinerea tuturor celor implicaţi: elevi, cadre didactice şi părinţi, construind un mediu caracterizat de respect reciproc, în care protejarea şi afirmarea demnităţii umane au prioritate.

     Personalul didactic, precum şi personalul didactic auxiliar reprezintă o categorie de personal din sistemul de învăţământ de stat, cu rol strategic în asigurarea performanţei educaţionale, iar pentru a excela într-o serie de roluri specifice procesului de învăţământ, cadrele didactice trebuie să îşi adapteze în permanenţă activitatea la nevoile educaţionale specifice elevilor.

     De aceea, Guvernul României a emis Ordonanța de urgență nr. 53 din 1 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învățământ de stat, ea fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 487 din 1iunie 2023. Legiutorul vine în întâmpinarea personalului didactic, modificând prevederile Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicate în Monitorul Oficial nr. 492 din 28 iunie 2017.

     Legea-cadru are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Ea creează cadrul legislativ pentru:

  1. dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de supraveghere a aplicării acestora;
  2. dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanţei individuale;
  3. remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.

     Cel de-al doilea act normativ asupra căruia legiutorul a intervenit este Ordonanța de urgență nr. 168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022, fiind introduse trei noi alieniate în art. I din actul legislativ. Potrivit prevederilor, începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. I cap. I lit. A la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.

     Totodată, începând cu data de 1 iunie 2023, prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi modificările şi completările ulterioare, salariile de bază aflate în plată pentru personalul didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum şi pentru celelalte categorii de funcţii prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, şi care îşi desfăşoară activitatea în sistemul naţional de învăţământ se majorează cu suma de 1.000 de lei fiecare.

     De asemenea, începând cu data de 1 iunie 2023 prin derogare de la dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază stabilite potrivit alin. (1^1) pentru personalul nedidactic din sistemul naţional de învăţământ se majorează cu suma de 400 de lei fiecare.

     Salariile de bază pentru funcţiile din învăţământ, recent modificate prin O.U.G. nr. 53/2023, cuprinse în anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 – click AICI