Acordarea voucherelor de vacanță în Ministerul Educației


View access
Public
Alias
acordarea-voucherelor-de-vacanta-in-ministerul-educatiei
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
871
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-08 10:22:32
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 4.072 din 26 aprilie 2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026, act publicat în Monitorul Oficial nr. 374 din 3 mai 2023. Regulamentul stabileşte modalitatea de acordare anuală a voucherelor de vacanţă pentru anii 2023-2026 în unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, în Ministerul Educaţiei şi în alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unităţi/instituţii.

     Conform art. 2 din regulament, voucherele de vacanţă se acordă anual şi se emit doar pe suport electronic, în limita sumelor prevăzute în bugetul anual şi distinct cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei, aprobat prin legea bugetului de stat pentru anul financiar pentru care se acordă. Valoarea voucherelor de vacanţă este de 1.450 de lei pentru un salariat/an. Valoarea nominală a voucherelor de vacanţă nu poate fi diminuată în niciun mod şi este multiplu de 50 lei.

     Beneficiază de vouchere de vacanţă persoanele care au desfăşurat efectiv activitate în anul pentru care se acordă, în unităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 din regulament. Voucherele de vacanţă se acordă tuturor persoanelor care au sau au avut calitatea de salariat în unităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 din regulament în anul pentru care se acordă. Valoarea voucherelor de vacanţă este proporţională cu perioada lucrată. Astfel, beneficiază de vouchere de vacanţă doar personalul încadrat în unităţile/instituţiile prevăzute anterior, pe posturile aprobate prin organigramele acestora. Beneficiază de vouchere de vacanţă şi personalul încadrat în unităţile/instituţiile prevăzute anterior, care se află în situaţiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În cazul în care salariatul al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu la data acordării voucherelor de vacanţă este suspendat sau a încetat în cursul anului calendaristic pentru care se acordă vouchere, acesta beneficiază de vouchere de vacanţă numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data suspendării/încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, depune la unitate/instituţie o cerere în acest sens, precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unităţii/instituţiei. Prin excepţie, pentru anul 2023 cererea se depune în maximum 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     În ceea ce privește modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță, în cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanţă sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligaţia de a depune la unitate/instituţie o declaraţie, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcţia de bază. În cazul salariaţilor din cadrul unităţilor/instituţiilor prevăzute la art. 1 din regulament, care în cursul anului au desfăşurat activitatea la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, conform art. 3 din același act normativ, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii. În cazul salariaţilor din cadrul unităţilor/instituţiilor prevăzute la art. 1, care în cursul anului au desfăşurat activitatea succesiv la mai mulţi angajatori, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, conform art. 3, de către angajatorul unde beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în momentul acordării voucherelor de vacanţă, avându-se în vedere activitatea desfăşurată şi la angajatorii anteriori.

     Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază în cursul anului de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul angajat cu mai mult de o normă/post beneficiază de vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 de lei/an, în condiţiile prezentului articol.

     Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial, voucherele de vacanţă se acordă proporţional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanţă stabilită pentru programul normal de lucru. De asemenea, în cazul personalului transferat sau detaşat din unităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 din regulament se acordă vouchere de vacanţă cu condiţia prezentării de către salariat a unei adeverinţe din care să rezulte că angajatorul de la care s-a transferat/detaşat nu i-a acordat voucherele de vacanţă pentru anul în curs până la data realizării transferului/detaşării. În situaţia în care depunerea adeverinţei nu este posibilă, salariatul depune la unitate/instituţie o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că nu a beneficiat de vouchere de vacanţă aferente anului în curs la unitatea/instituţia de la care s-a transferat/detaşat.

     Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanţă, anual, depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituţia angajatoare, astfel:

  1. pentru anul 2023, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  2. pentru anii 2024-2026, până la data de 31 martie a fiecărui an.

Reglementările referitoare la evidența și plata voucherelor de vacanță, conținute în cap. III din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 4.072/2023 - AICI