Cuantumul indemnizațiilor personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării/ detaşării în altă localitate crește!


View access
Public
Alias
cuantumul-indemnizatiilor-personalului-autoritatilor-si-institutiilor-publice-pe-perioada-delegarii-detasarii-in-alta-localitate-creste
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
853
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-04-03 14:26:56
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, act publicat în Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018.

     Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei la hotărâre, cu excepţia cazurilor când prin lege se prevede altfel. Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, delegat, detaşat sau care se deplasează în interesul serviciului, se reglementează prin acte normative specifice.

     În data de 29 martie 2023 a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.235 din 28 martie 2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, publicat în Monitorul Oficial nr. 261 din 29 martie 2023. Conform art. 1 din ordin, începând cu data de 1 aprilie 2023:

  1. cuantumul indemnizaţiei de delegare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului se majorează la 23 lei;
  2. cuantumul alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 se majorează la 265 lei;
  3. cuantumul indemnizaţiei de detaşare prevăzute la art. 4 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 se majorează la 23 lei.

      Art. 1 din anexa la Hotărârea nr. 714/2018 prevede ca persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 23 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea. Totodată, persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

  1. o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 23 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;
  2. o alocaţie de cazare, în cuantum 265 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

     Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare cu până la 50%.

     Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute mai sus. Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării dispuse pentru o perioadă mai lungă de o zi, nu se acordă alocaţie zilnică de cazare, iar indemnizaţia de delegare se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore. Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare.

     Persoana detaşată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de detaşare în cuantum de 23 lei/zi. Persoanei detaşate într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru i se asigură cazarea gratuită de către autoritatea sau instituţia publică la care este detaşată, în clădiri ori în spaţii închiriate de aceasta în condiţiile legii. Personalului detaşat i se poate deconta chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii, până la asigurarea cazării în condiţiile prevăzute anterior. Suma zilnică în limita căreia se compensează chiria nu va putea depăşi limita alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din anexa la hotărâre. Numărul zilelor calendaristice pentru care se acordă indemnizaţia de detaşare este cel prevăzut în actul administrativ prin care s-a dispus detaşarea.

Dispozițiile referitoare la decontarea cheltuielilor de transport, cuprinse în anexa Hotărârii nr. 714/2018 - AICI