Regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat


View access
Public
Alias
regimul-juridic-al-vehiculelor-fara-stapan-sau-abandonate-pe-terenuri-apartinand-domeniului-public-sau-privat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
824
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-27 07:38:04
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Legea nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 482 din 5 iulie 2002, stabileşte regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 152 din 22 februarie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, act normativ regăsit în Monitorul Oficial nr. 161 din 24 februarie 2023.

     Normele metodologice sunt aplicabile vehiculelor fără stăpân şi vehiculelor abandonate, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) şi b) din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul Legii nr. 421/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prezentelor norme metodologice, prin vehicul se înţelege orice sistem mecanic, cu sau fără mijloace de autopropulsare, destinat utilizării ca mijloc de transport persoane şi/sau bunuri pe o cale de comunicaţie terestră, subterană, aeriană sau pe apă ori destinat efectuării de servicii sau lucrări. Indiciile temeinice pe baza cărora se apreciază că un vehicul este fără stăpân sau abandonat, în sensul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 421/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constau în împrejurări legate de starea fizică sau situaţia juridică a vehiculului, cum ar fi gradul de uzură ridicat al acestuia, de natură a-l face impropriu utilizării conform destinaţiei, lipsa unor părţi componente, radierea din circulaţie, lipsa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, expirarea termenului inspecţiei tehnice periodice sau alte asemenea.

     Prin grija primarului se identifică şi se amenajează corespunzător un loc destinat depozitării vehiculelor fără stăpân şi a vehiculelor abandonate, precum şi o încăpere pentru depozitarea bunurilor aflate în interiorul acestora, în cazul vehiculelor deschise.

     Potrivit art. 4 din norme, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 421/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se sesizează din oficiu cu privire la existenţa, pe teritoriul administrativ al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, a unor vehicule fără stăpân sau a unor vehicule abandonate. Astfel, orice persoană poate formula, în scris sau verbal, sesizări cu privire la existenţa, pe teritoriul administrativ al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, a unor vehicule fără stăpân sau a unor vehicule abandonate, care se adresează primarului sau unităţii de poliţie.

     Sesizările scrise pot fi transmite prin serviciul poştal sau de curierat, precum şi prin intermediul poştei electronice sau, acolo unde este disponibil, al formularului online, afişate pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale şi a unităţii de poliţie. Sesizările verbale pot fi adresate direct, la sediul autorităţii administraţiei publice locale sau al unităţii de poliţie, precum şi telefonic, la numerele de telefon afişate la sediul şi pe pagina de internet ale autorităţii administraţiei publice locale şi ale unităţii de poliţie. Sesizările scrise se înregistrează imediat după primire, iar cele verbale se consemnează într-un registru special.

     În vederea aplicării dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 421/2002, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia vehiculelor se verifică iniţial pe teren, iar procesul-verbal de constatare este semnat inclusiv de un martor sau este însoţit de planşe foto efectuate de către agenţii constatatori, din care să reiasă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 421/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Planşele foto trebuie să conţină în mod obligatoriu data şi ora la care au fost efectuate. În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

     Restituirea vehiculului potrivit art. 7 din Legea nr. 421/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe bază de proces-verbal încheiat între persoana împuternicită de primar şi proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului.

     Valorificarea bunurilor trecute de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile art. 8 sau, după caz, ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 421/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin vânzare sau prin valorificare la o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor. În vederea valorificării, bunurile sunt evaluate, prin grija primarului, ocazie cu care vor fi inventariate şi valorificate inclusiv bunurile aflate în interiorul vehiculului. Valorificarea în modalitatea vânzării se realizează prin vânzarea directă sau prin vânzarea la licitaţie, potrivit procedurii privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate, aplicabilă la nivelul organelor fiscale locale, care se aplică în mod corespunzător. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor se fac venit la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

Pentru a consulta detalii privind procesul-verbal de constatare, precum și modelul acestuia, prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, aprobate prin Hotărârea nr. 152/2023 - AICI