Detalii importante despre cartea electronică de identitate


View access
Public
Alias
detalii-importante-despre-cartea-electronica-de-identitate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
810
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-06 08:21:59
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Ordonanța nr. 12 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate. Astfel, ea modifică:

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001.

     Ordonanța de urgență nr. 97/2005 constituie cadrul care reglementează evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prin care se asigură realizarea raporturilor juridice dintre persoanele fizice, juridice şi instituţiile statului de drept. Evidenţa cetăţenilor români reprezintă un sistem naţional de înregistrare şi actualizare a datelor cu caracter personal ale acestora, necesar cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul ţării şi furnizării de date în interesul cetăţenilor, al statului şi al instituţiilor publice. Evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul în România se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., împreună cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor organizate potrivit legii.

     Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, C.N.P. se generează automat prin intermediul Sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, denumit în continuare S.I.I.E.A.S.C.

     Totodată, furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condiţiile stabilite de lege, în cadrul unor acţiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, cu plata corespunzătoare a unei taxe, în baza unui contract încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., şi beneficiar. Cuantumul taxei prevăzute la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență pentru furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal prin proceduri automate se stabileşte potrivit bazei de calcul aprobate prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul taxei se publică anual pe pagina de internet a D.G.E.P. Cuantumul taxei se stabileşte de către D.G.E.P. cu luarea în considerare a cel puţin următoarelor elemente:

 1. costul mediu al materialelor utilizate pentru redactarea şi transmiterea răspunsului;
 2. costul mediu al utilizării infrastructurii tehnice pentru extragerea datelor pentru unitatea de referinţă prin raportare la costul pe ora de funcţionare;
 3. costul mediu cu resursa umană prin raportare la unitatea de referinţă;
 4. costul mediu pentru îndeplinirea unor operaţiuni suplimentare.

     Referitor la cartea electronică de identitate, merită menționat că, opţional, începând cu data realizării condiţiilor tehnice, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea ambilor părinţi, a reprezentatului legal, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau, după caz, în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.

     Ordonanţa preşedinţială trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia sa dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea cărţii electronice de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani sau de a-şi exprima acordul în acest sens. În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cartea electronică de identitate se eliberează în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă. Nu se eliberează carte de identitate simplă persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani.

     De asemenea, cartea electronică de identitate, aflată în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care o recunosc ca document de călătorie.

     Cărţile de identitate emise până la data de 31 decembrie 2023, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca document de călătorie, în condiţiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie.

     Cartea electronică de identitate permite titularului utilizarea semnăturii electronice, precum şi autentificarea în sistemele informatice ale instituţiilor publice sau ale persoanelor juridice de drept privat. Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane care posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în format accesibil şi uşor de utilizat inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, în interes propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat. Prin crearea setului de date în vederea autentificării în sistemele informatice ale instituţiilor publice sau ale persoanelor juridice de drept privat, titularului cărţii electronice de identitate i se atribuie identitate electronică, aceasta fiind utilizată pentru accesarea serviciilor publice sau private electronice de către utilizatorul cu identitate verificată.

     În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada domiciliului acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi, atunci când părinţii au domiciliul comun, sau, după caz, al părintelui cu care locuieşte ori căruia i-a fost încredinţat, al reprezentantului legal sau, după caz, cu copia hotărârii comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, pentru minorii pentru care a fost dispusă o măsură de protecţie specială în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Începând cu data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:

 1. cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani;
 2. cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 2 şi 14 ani;
 3. cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
 4. cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
 5. cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

     Termenul de valabilitate a cărţilor electronice de identitate pentru cererile depuse cu 30 zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 18 ani este cel prevăzut la alin. (2) lit. b), respectiv lit. d) ambele din art. 16 al ordonanței de urgență. Cartea electronică de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 1 an, atunci când prelevarea amprentelor nu este posibilă temporar de la niciun deget.

     De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:

 1. unei cărţi electronice de identitate;
 2. unei cărţi de identitate simple.

     Până la împlinirea vârstei de 14 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condiţiile art. 12^1 din actul normativ, se eliberează astfel:

 1. pentru minorii cu vârsta de la 0 până la 12 ani fără imaginile impresiunilor papilare;
 2. începând cu vârsta de 12 ani, minorilor li se eliberează cărţi electronice de identitate cu imaginile impresiunilor papilare.

Totalitatea dispozițiilor din sfera producerii cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple, conținute în textul Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate - AICI