Organizarea şi funcţionarea consorţiilor administrative


View access
Public
Alias
organizarea-si-functionarea-consortiilor-administrative
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
790
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-09 09:43:02
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     La finalul anului 2022, Parlamentul României a emis Legea nr. 375 din 23 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Actul legislativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022, și a început să își producă efectele începând cu data de 30 decembrie 2022.

     Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.

     Prin intermediul Legii nr. 375/2022, legiutorul completează Codul administrativ cu noi dispoziții cuprinse în art. 91^1. Reglementările vizează sfera organizării şi funcţionării consorţiilor administrative. Astfel, organizarea şi modul de funcţionare ale consorţiilor administrative sunt stabilite prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, aprobat prin hotărârile consiliilor locale asociate.

     Prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale membre, pe baza mandatului acordat de celelalte unităţi administrativ-teritoriale membre, poate asigura pentru acestea, în exercitarea atribuţiilor menţionate la art. 129 alin. (2) lit. a)-d) din cod, următoarele:

 1. activităţi de natură juridică, inclusiv reprezentare în justiţie, potrivit legii;
 2. contrasemnarea pentru legalitate a actelor administrative emise/adoptate pentru unităţile administrativ-teritoriale membre;
 3. activităţi de gestiune a resurselor umane, inclusiv salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. activităţi de natură financiară, inclusiv administrarea impozitelor şi taxelor locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ţinerea evidenţei financiar-contabile;
 5. exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conform reglementărilor legale în domeniu, pentru unităţile administrativ-teritoriale membre;
 6. activităţi de elaborare a documentaţiei de atribuire şi de derulare a procedurilor de achiziţii publice, închiriere, concesionare pentru realizarea unor obiective de interes local;
 7. activităţi de elaborare şi/sau avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru unităţile administrativ-teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente;
 8. emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, eliberarea avizului structurii de specialitate sau emiterea avizului de oportunitate în vederea elaborării unui plan urbanistic zonal, după caz, pentru unităţile administrativ-teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente;
 9. activităţi de elaborare, monitorizare sau evaluare de strategii şi alte documente strategice similare în vederea promovării dezvoltării locale;
 10. activităţi de iniţiere şi realizare de investiţii în contextul Strategiei de dezvoltare teritorială a României, Programului naţional de reforme şi rezilienţă sau altor strategii ori programe de finanţare naţionale sau internaţionale;
 11. prestarea de servicii de asistenţă socială;
 12. activităţi privind registrul agricol;
 13. activităţi de stare civilă;
 14. facilitarea integrării digitale a serviciilor publice;
 15. alte activităţi.

     În acordul de asociere al unui consorţiu administrativ se precizează în mod expres:

 1. atribuţiile prevăzute la alin. (2) al art. 91^1 din cod, care se exercită în cadrul consorţiului;
 2. pentru fiecare din atribuţiile prevăzute la lit. a) care sunt unităţile administrativ-teritoriale beneficiare sau prestatoare, după caz;
 3. categoriile de resurse umane alocate pentru exercitarea fiecăreia dintre atribuţiile prevăzute la lit. a) de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare;
 4. modul de repartizare între unităţile administrativ-teritoriale membre a eventualelor taxe sau tarife colectate de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare;
 5. modalitatea de repartizare a costului cu resursele umane utilizate în cadrul consorţiului de către unitatea administrativ-teritorială prestatoare.

     Prin acordul de asociere, unităţile administrativ-teritoriale membre ale consorţiului pot asigura activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a)-h) şi m) ale art. 91^1 din ordonanța de urgență, doar pentru funcţiile publice vacante sau temporar vacante pentru o perioadă de cel puţin 3 luni calendaristice, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. funcţiile publice nu au putut fi ocupate prin una dintre modalităţile de ocupare prevăzute la art. 466 alin. (2), respectiv art. 615 din Codul administrativ;
 2. nu a putut fi dispusă delegarea atribuţiilor aferente acestora în condiţiile art. 438 din cod.

     Prin excepţie, pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-h) şi m) din art. 91^1, unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia şi în cazul în care volumul de activitate determină un grad de încărcare al personalului acestora de peste 100%, cu excepţia posturilor unice şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.

     Unităţile administrativ-teritoriale membre ale unui consorţiu administrativ au obligaţia organizării concursurilor de recrutare sau promovare pentru funcţiile publice prevăzute anterior, în termen de maximum 2 ani de la emiterea actului administrativ, în condiţiile legii.

     În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) din art. 91^1, prin act administrativ comun al autorităţilor executive, unitatea administrativ-teritorială prestatoare şi unitatea administrativ-teritorială beneficiară, membre ale unui consorţiu administrativ, nominalizează, cu acordul persoanelor în cauză, pentru o perioadă de maximum 2 ani, în funcţie de natura activităţii, funcţionari publici sau personal contractual care să îndeplinească activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) ale aceluiași articol. Fişa postului pentru personalul nominalizat în condiţiile de mai sus se completează cu atribuţiile privind activităţile desfăşurate în cadrul consorţiului şi devine anexă la actul administrativ comun de nominalizare.

     Personalul unităţii administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat în condiţiile alin. (7) al art. 91^1, care îndeplineşte activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) al art. 91^1, pentru unitatea administrativ-teritorială beneficiară, are obligaţia să respecte prevederile art. 79 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

     Fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară acordă personalului din unitatea administrativ-teritorială prestatoare, nominalizat în condiţiile alin. (7) al art. 91^1, care realizează activităţi în cadrul consorţiului, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) al art. 91^1, cu respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la programul de lucru, o indemnizaţie lunară în valoare de 20% din salariul de bază de care beneficiază persoana nominalizată, stabilit potrivit legii. Indemnizaţia se acordă de la data comunicării actului administrativ comun prevăzut la alin. (7) al art. 91^1 şi numai pe perioada în care persoana în cauză desfăşoară activităţile prevăzute în acordul de asociere. Indemnizaţia nu se ia în calcul la stabilirea limitei prevăzută la art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

     Asocierea în condiţiile prezentului articolul nu poate constitui temei pentru derogare de la condiţiile de studii şi vechime necesare a fi îndeplinite de către persoanele care ar ocupa funcţiile publice în unitatea administrativ-teritorială beneficiară. Prevederile alin. (11) al art. 91^1 nu sunt aplicabile aleşilor locali.

     Retragerea din consorţiu se notifică tuturor membrilor consorţiului administrativ cu minimum 90 de zile înainte de data de 31 decembrie şi devine efectivă de la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care s-a făcut notificarea.

     Pentru a stimula cooperarea unităţilor administrativ-teritoriale în consorţii administrative, începând cu anul 2024 se înfiinţează Programul multianual pentru sprijinirea cooperării unităţilor administrativ-teritoriale membre ale consorţiilor administrative, a cărui finanţare este asigurată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Creditele de angajament şi creditele bugetare se prevăd prin legea bugetului de stat. Descrierea Programului multianual pentru sprijinirea cooperării unităţilor administrativ-teritoriale membre ale consorţiilor administrative se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.

Restul reglementărilor privind răspunderea personalului care desfăşoară activităţi în cadrul consorţiilor administrative, precum și cele referitoare la Comisia de disciplină la nivelul consorţiilor administrative, disponibile în forma consolidată a Codului administrativ - AICI