Recensământ în 2021


În anul 2021 se va organizarea și desfășura recensământul populației și locuințelor din România. În acest context, miercuri, 16 decembrie 2020, în Monitorul Oficial nr. 1238 din 16 decembrie 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 1.071 din 11 decembrie 2020, pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Persoanele care vor dori să-și suplimenteze veniturile vor putea face parte din personalul de recensământ, ca recenzori, urmând să fie plătiți, în funcție de activitate, cu până la 8.000 de lei pentru două luni de contractare a serviciilor.

 

    Concret, suma care se asigură de la bugetul de stat pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, denumit RPL 2021, este de 392.655 mii lei, repartizată pe ordonatori principali de credite ai administrației publice centrale și ai administrației publice locale.

    Potrivit art. 6 din hotărâre, plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată în perioada de autorecenzare se face în funcție de realizarea activităților contractate și timpul efectiv lucrat, la un tarif de 23,25 lei pe oră, fără a depăși suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.

    De asemenea, se prevede că plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcție de tipul de chestionar la un tarif de 8 lei pe chestionarul pentru recenzarea persoanelor și de 5 lei pentru chestionarul pentru recenzarea locuințelor, fără a depăși suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor, în vreme ce pentru orașele și comunele izolate sau dispersate teritorial, plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcție de tipul de chestionar la un tarif de 10 lei pe chestionarul pentru recenzarea persoanelor și de 6 lei pentru chestionarul pentru recenzarea locuințelor, fără a depăși suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.

    Recenzorul este persoana care interacționează direct cu populația, efectuând interviul cu persoanele din locuințele alocate și care înregistrează datele obținute pentru toate locuințele, spațiile colective de locuit, gospodăriile și persoanele din sectorul de recensământ atribuit.

    După cum stabilește OUG 19/2020, autorecenzarea asistată este „acțiunea prin care înregistrarea informațiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăși, cu sprijinul unui recenzor”.

    Potrivit hotărârii nr. 1.071/2020 personalul de recensământ, corespunzător calității pe care o îndeplinește, are următoarele obligații generale:

 1. să respecte prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 și instrucțiunile specifice elaborate de Unitatea de coordonare și implementare a recensământului (UCIR);
 2. să presteze cu profesionalism serviciile ce fac obiectul prezentului contract, cu respectarea metodologiei statistice aplicabile, a instrumentarului statistic și a instrucțiunilor Beneficiarului;
 3. să utilizeze materialele, documentele, instrumentele puse la dispoziție de Beneficiar numai în scopul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract și să le restituie Beneficiarului la încetarea contractului;
 4. să nu utilizeze o altă persoană în realizarea activității ce face obiectul contractului;
 5. să participe la toate sesiunile de instruire pentru personalul de recensământ;
 6. să nu solicite alte informații decât cele de recensământ și să nu influențeze sau modifice răspunsurile persoanelor recenzate;
 7. să respecte confidențialitatea tuturor datelor culese pe întregul circuit al prestării de servicii de culegere de date statistice ce face obiectul contractului, de la culegerea datelor și până la predarea lor Beneficiarului, și, în acest sens, să semneze Angajamentul privind păstrarea confidențialității datelor
 8. să aibă o ținută decentă și un limbaj corespunzător, pe toată perioada de recenzare;
 9. să se identifice prin prezentarea legitimației care le atestă calitatea, pe toată perioada de recenzare;
 10. în cazul unor situații conflictuale sau al unor circumstanțe care prezintă un grad ridicat de periculozitate, să nu reacționeze agresiv, ci să anunțe imediat poliția, apelând la numărul unic de urgență 112 și apoi, ierarhic, în structura funcțională a recensământului;
 11. să anunțe intenția de a renunța la calitatea sa, cu minimum două zile înainte de încetarea activității, conducătorului unității județene de implementare a recensământului din județ;
 12. să aibă în permanență asupra sa telefonul al cărui număr este indicat în prezentul contract pentru asigurarea comunicării locale și ierarhice în structura funcțională a recensământului pentru soluționarea tuturor problemelor de ordin metodologic sau organizatoric;
 13. să îndeplinească obligațiile specifice corespunzătoare categoriei de personal de recensământ din care face parte.

    Obligațiile personalului de recensământ privind utilizarea terminalului informatic - tableta și materialele conexe sunt următoarele:

 1. să preia de la Beneficiar terminalul informatic pe bază de proces-verbal, respectiv tableta configurată pentru colectarea datelor statistice, precum și materialele conexe, respectiv cartela SIM, încărcător, acumulator;
 2. să utilizeze tableta exclusiv în derularea activităților necesare îndeplinirii prezentului contract, utilizarea acesteia în interes personal fiind strict interzisă;
 3. să nu șteargă aplicațiile configurate pe tabletă și să nu instaleze alte aplicații pe aceasta;
 4. să se îngrijească de buna funcționare a tabletei, asigurând o maximă protecție a acesteia;
 5. să anunțe, de urgență, pierderea, furtul sau constatarea unei disfuncționalități a tabletei;
 6. să restituie terminalul informatic, și anume tableta și materialele conexe - cartelă SIM, încărcător, acumulator, în termen de maximum 5 zile de la încetarea contractului, sub sancțiunea recuperării contravalorii acesteia, în sumă totală de 2.500 lei, sau, după caz, a reținerii sumei din prețul contractului;
 7. să suporte toate costurile suplimentare, nejustificate, apărute în urma accesării altor servicii, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii de către furnizorul de servicii.

    Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați Hotărârea nr. 1.071 din 11 decembrie 2020 și  forma consolidată a Ordonanței de urgență nr. 19 din 4 februarie 2020.