Sprijin de la stat pentru împăduriri !


     Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 568 din 27 iulie 2016, Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite, aprobată prin Ordinul nr. 857 din 19 iulie 2016. Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", denumită în continuare schemă.
  Ajutoarele pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite acordate prin schemă se acordă în cadrul PNDR 2014-2020, ca ajutoare cofinanţate din FEADR, fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora. Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (DGDR-AM PNDR), prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

      Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi forme asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora. În categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi neagricol sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. În categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, conform celor prevăzute la art. 4 lit. a), beneficiarii menţionaţi la art. 6 din schem de ajutor de stat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

  1. să realizeze trupuri de pădure de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha; iar
  2. terenurile pe care urmează să realizeze prevederile lit. a) să fie agricole şi/sau neagricole, aşa cum sunt definite la art. 5 lit. a) şi b) din schema de ajutor de stat.

     Există și anumite excepții, și anume terenurile agricole şi neagricole, aşa cum sunt definite la art. 5 lit. a) şi b) din schema de ajutor de stat, mai puțin:

  1. terenurilor grevate de sarcini, conform evidenţelor cadastrale locale;
  2. terenurilor care fac obiectul unor litigii;
  3. terenurilor menţionate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naţionale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major;
  4. pajiştilor naturale permanente, mai puţin a celor afectate de fenomene de degradare a solului, respectiv eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezenţa nisipurilor mobile, identificate în cadrul proiectului tehnic de împădurire;
  5. terenurilor agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agromediu şi climă şi agricultură ecologică.

     Pe 13 decembrie 2020, Ordinul nr. 330 din 4 decembrie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1193 din 8 decembrie 2020, producând modificări specifice legate de valoarea ajutorului de stat și de perioada de programare. Astfel, art. 31 din schema de ajutor de stat prevede că “Schema se aplică până la data finalizării perioadei de programare 2014-2020, care include şi perioada de tranziţie aplicabilă pentru PNDR 2014-2020.” Art. 32 este și el modificat, noua lui formă fiind aceea potrivit căreia valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este de 227.214.703,33 lei, echivalentul a 46.786.653,35 euro.

Textul Schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite, aprobate prin Ordinul nr. 857/2016- AICI