Adeverințele pentru pensia de urmaș – admise prin MIJLOACE ELECTRONICE


   Art. 1 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, ne informează asupra dreptului la asigurări sociale, care este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii. Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin Casa Națională de Pensii Publice (C.N.P.P.), care funcţionează şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege.

 

Conform art. 51 din aceeași lege, în sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:
  a) pensia pentru limită de vârstă;
  b) pensia anticipată;
  c) pensia anticipată parţială;
  d) pensia de invaliditate;
  e) pensia de urmaş.

Referitor la pensia de urmaş, ea se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

  a) până la vârsta de 16 ani;
  b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
 c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

   Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială. În cazul copiilor de peste 16 ani, pensia de urmaş se acordă dacă aceştia urmează studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

   Alineatul (2) al art. 11 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice subliniază mențiunea conform căreia, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

   Însă site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (C.N.P.P.)  aduce la cunoștința publicului anunțul conform căruia adeverințele care atestă continuarea studiilor (în cazul beneficiarilor menționați anterior) pot fi transmise prin mijloace electronice, cu condiția ca beneficiarii să prezinte originalul până la sfârșitul anului școlar 2020-2021.

    Prevederile integrale asupra pensiei de urmaș pot fi consulate în cap. IV din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010.