Modificări în procedura de clasare a bunurilor culturale mobile!


View access
Public
Alias
modificari-in-procedura-de-clasare-a-bunurilor-culturale-mobile
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1048
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-02-05 09:33:53
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordonanța 22 din 31 ianuarie 2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93 din 31 ianuarie 2024.

     Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 9 aprilie 2014, instituie regimul juridic al bunurilor aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, ca parte a patrimoniului cultural naţional, şi reglementează activităţile specifice de protejare a acestora. Patrimoniul cultural naţional cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei naturali.

     Articolul 12 din lege, așa cum a fost el recent modificat, prevede ca clasarea să se efectueze pe baza unui raport de expertiză întocmit de experţi acreditaţi de Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se realizează la momentul în care la Ministerul Culturii este depus raportul de expertiză, cu respectarea prevederilor art. 11 din lege.

     Prin excepţie, pentru bunurile prevăzute la art. 11 pct. 1 lit. i) din lege, în vederea declanşării procedurii, este suficientă transmiterea la Ministerul Culturii a unui registru al bunurilor, cu identificarea lor prin numărul de inventar, denumire, descriere, datare, dimensiuni, greutate, persoana căreia i se restituie şi datele de contact ale acesteia, numărul sentinţei de restituire, numărul dosarului, instanţa emitentă şi cel puţin o imagine de ansamblu şi una de detaliu, de către instituţia publică în a cărei custodie se află bunul, ca urmare a solicitării persoanei căreia urmează să i se retrocedeze bunurile. Pentru derularea procedurii de clasare este necesară depunerea la Ministerul Culturii a raportului de expertiză de instituţia publică, în perioada în care aceasta asigură custodia, respectiv de proprietar, după restituire.

     Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării procedurii de clasare. Organismul competent să formuleze propuneri care vor fi obligatoriu preluate în actele administrative cu privire la clasare este Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. Propunerea privind clasarea este semnată de preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi stă la baza ordinului ministrului culturii privind aprobarea clasării, în interiorul termenului prevăzut anterior.

     La propunerea privind clasarea se anexează fişa standard a obiectului prin care se asigură identificarea bunului cultural mobil respectiv. În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, raportul de expertiză cuprinzând datele de identificare a bunurilor se comunică de către expert proprietarului sau titularului de alte drepturi reale în termen de 30 de zile de la data finalizării expertizei.

     Contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în termen de 10 zile de la primirea raportului expertului. Soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 20 de zile.

     Referitor la conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile clasate, legiutorul dispune ca acreditarea conservatorilor şi restauratorilor care efectuează lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate să se facă de către Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor.            

     Pe baza acreditării obţinute, Ministerul Culturii eliberează conservatorilor şi restauratorilor certificate de liberă practică, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor. Laboratoarele şi atelierele care efectuează lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate funcţionează pe baza unei autorizaţii eliberate de Ministerul Culturii, pe baza propunerii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare.

     În cazul comiterii de erori profesionale, constatate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, suspendă pe termen de până la 2 ani acreditarea/autorizarea prevăzută mai sus. Ministerul Culturii ia măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a propunerilor Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, putând solicita acesteia o contraexpertiză, la cererea persoanelor în cauză.

     Funcţionarea în continuare a laboratoarelor de conservare şi restaurare existente în cadrul instituţiilor publice specializate, precum şi înfiinţarea de noi astfel de laboratoare se aprobă de Ministerul Culturii, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. Laboratoarele de conservare şi restaurare, care funcţionează în cadrul instituţiilor publice muzeale, pot efectua astfel de lucrări pentru alte instituţii publice muzeale, pentru persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege; în aceste cazuri solicitanţii vor suporta cheltuielile legate de aceste lucrări, în condiţii contractuale.

     Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în tezaur se face, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, numai după consultarea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi numai în laboratoarele sau atelierele autorizate nominalizate în aviz.

Totalitatea dispozițiilor cuprinse în forma actualizată la zi a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, disponibile AICI