Statul ajută sectorul vitivinicol!


     Guvernul a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 1169 din 3 decembrie 2020 Ordonanța de urgență nr. 205 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19. Obiectul acestui act normativ îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol, denumită în continuare schemă, având ca scop acordarea de subvenţii directe, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

      Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare, şi se vor acorda după obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Ajutorul de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 59.500 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

     Conform art. 5 din Ordonanța de urgență nr. 205/2020, schema se aplică producătorilor vitivinicoli care desfăşoară activităţi pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, şi persoanelor juridice, denumiţi în continuare beneficiari. Schema nu se aplică beneficiarilor care au obţinut un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piaţa internă printr-o decizie a Comisiei Europene, atât timp cât ajutorul ilegal nu este rambursat sau plătit într-un cont cu destinaţie specială, reprezentând valoarea totală şi dobânzile aferente ajutorului ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

     Art. 7 din același act normativ ne aduce la cunoștință că beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 205/2020 care solicită ajutorul de stat trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului, următoarele criterii de eligibilitate:

  1. să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafaţă;
  2. să exploateze plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole şi să aibă pentru acestea depuse şi înregistrate declaraţii de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  3. să nu depăşească valoarea totală de 100.000 euro/ beneficiar în baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID19 (2020/C91I/01), cu modificările şi completările ulterioare;
  4. să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

     Referitor la documentație, beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 205/2020 care solicită ajutorul de stat depun cererea de solicitare a ajutorului de stat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au sediul social, însoţită de următoarele documente:
  a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, după caz;
  b) coordonate bancare/trezorerie.
  Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative prevăzute este de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Cererile însoţite de documentele justificative pot fi transmise şi prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia semnării de către reprezentantul legal al beneficiarului a fiecărei pagini a documentului transmis.

     După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti verifică atât îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7 lit c) și lit. d) din O.U.G. nr. 205/2020, cât și evidențele Registrului plantațiilor viticole și suprafața de viță-de-vie care face obiectul cererii de ajutor de stat.

Alte detalii importante regăsiți în textul Ordonanței de urgență nr. 205/2020 – AICI.