Noul formular 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”


View access
Public
Alias
noul-formular-212-declaratie-unica-privind-impozitul-pe-venit-si-contributiile-sociale-datorate-de-persoanele-fizice
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1032
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-01-15 07:38:37
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a emis Ordinul  nr. 6 din 4 ianuarie 2024 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2024, iar versiunea electronică a acestuia a apărut deja pe site-ul ANAF.

Subliniem faptul că Declarația unică pentru persoanele fizice (formularul 212)  trebuie depusă până pe data de 25 mai 2024. Noua formă a declarației aprobate prin Ordinul  nr. 6 din 4 ianuarie 2024 trebuie folosită pentru declararea veniturilor independente și a taxelor aferente în 2024.

Noul model aduce modificări pentru transpunerea schimbărilor legislative de la finalul actului precedent.

Reamintim că declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

   Organul fiscal central competent este:

 • organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

   Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

 • în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz;
 • prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
  • prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“ (SPV);
  • pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

   Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

   Inițiatorii actului normativ explică faptul că ultimele acte normative au avut ca efect modificarea obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice care obțin venituri independente. Mai precis, vorbim de următoarele noutăți, pe de o parte cu privire la veniturile realizate, iar pe de altă parte cu privire la veniturile estimate:

   În ceea ce privește veniturile realizate, menționăm:

 • modalitatea de stabilire a bazei de calcul a impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor, în sensul în care, în anul 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil;
 • la transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea unei cote de impunere (1% sau 3%) în funcție de perioada de deținere a proprietăților imobiliare (deținute o perioadă de până la trei ani inclusiv sau deținute o perioadă mai mare de trei ani);
 • obligația depunerii declarației unice se menține doar pentru persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin entitățile prevăzute la art. 96^1 alin. 1 din Codul fiscal, precum și din transferul aurului de investiții;
 • modificarea prevederilor privind stabilirea și definitivarea obligațiilor fiscale anuale reprezentând contribuția de asigurări sociale și contribuția de sănătate, datorate de persoanele fizice ca urmare a introducerii noilor plafoane în funcție de care se calculează contribuțiile sociale, respectiv de șase, 12 sau 24 salarii minime brute pe țară, după caz, în funcție de nivelul veniturilor realizate în anul fiscal 2023 etc.

   Cu privire la veniturile estimate, menționăm:

 • noua modalitate de stabilire a bazei de impunere și a impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, începând cu anul fiscal 2024;
 • începând cu anul fiscal 2024, veniturile realizate de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității ca punct gastronomic local reprezintă venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit;
 • modificarea prevederilor privind stabilirea și declararea contribuției de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente din una sau mai multe surse, începând cu anul fiscal 2024.

 

Noul formular se poate accesa AICI!