Procesul de acordare/decontare de carburant necesar asistenților maternali ce au grijă un copil cu handicap grav/accentuat


View access
Public
Alias
procesul-de-acordare-decontare-de-carburant-necesar-asistentilor-maternali-ce-au-grija-un-copil-cu-handicap-grav-accentuat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
826
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-27 12:57:01
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul emis de Autoritatea Neațională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 160 din 20 februarie 2023 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea şi decontarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, pentru aplicarea art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 156 din 23 februarie 2023.

     În condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, prin cerere depusă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul. Cererea poate fi depusă fizic sau prin mijloace electronice la DGASPC în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul.

     În situaţia în care a fost exprimată opţiunea pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban persoanelor prevăzute la art. 24 alin. (2) şi (4) din Lege sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părintelui, tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.

     Acordarea bonurilor de carburant şi/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap şi/sau a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, se face astfel: semestrial, dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, şi trimestrial sau fracţional (lunar), în funcţie de perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.

     Acordarea bonurilor de carburant şi/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesare deplasării cu autoturismul ori decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, se face în baza unei cereri pentru exprimarea opţiunii în vederea acordării gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 1 la metodologie.

     Decontarea carburantului şi/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoţitorului, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, se face în baza unei cereri de decontare, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2 la metodologie.

     Bonurile de carburant acordate pot fi utilizate doar în unităţi de distribuţie a produselor petroliere care au încheiate contracte de prestare/furnizare a acestor servicii cu DGASPC. Bonurile de carburant pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate pentru care au fost emise. Unităţile de distribuţie a produselor petroliere nu acordă rest de bani la bonurile de carburant. În cazul pierderii sau furtului bonurilor de carburant nu se acordă altele în schimb şi nu se emit duplicate. Acordarea se poate face doar pentru bonurile rămase neridicate pentru restul perioadei dintr-un an calendaristic.

     Cererea de acordare a bonurilor de carburant ori decontare a carburantului şi/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice cuprinde o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul este în interesul persoanei cu handicap, precum şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se depune la DGASPC, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, şi este însoţită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.

     Bonurile de carburant se acordă sub semnătură şi se consemnează într-un document, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la metodologie. Numărul de bonuri de carburant stabilite potrivit legii este acordat de DGASPC proporţional cu numărul de luni calendaristice cuprinse în perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap. Astfel, în cazul în care rezultatul calculului numărului de bonuri de carburant este un număr cu zecimale, în funcţie de valoarea bonului, acesta se va rotunji în plus, dacă documentul de încadrare în grad de handicap este emis în anul calendaristic în curs, sau se va rotunji în minus, dacă documentul de încadrare în grad de handicap expiră în anul calendaristic în curs.

Prevederi privind centralizatorul întocmit de DGASPC pentru decontarea carburantului şi/sau a bonurilor valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice şi de acordare a bonurilor de carburant - AICI