Programul naţional de suport pentru copii „Din grijă pentru copii”


View access
Public
Alias
programul-national-de-suport-pentru-copii-din-grija-pentru-copii
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
770
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-05 18:38:25
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 1.389 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii". În scopul asigurării accesului copiilor la serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“, denumit în continuare Programul, se aprobă metodologia de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Program.

     Articolul 2 din hotărâre prevede ca înscrierea în Program a copiilor, respectiv facilitarea accesului acestora la serviciile de evaluare şi intervenţie psihologică şi psihoterapeutică, denumite în continuare servicii de intervenţie, să se realizeze astfel:

 1. cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, asistenţii sociali, asistenţii medicali comunitari, mediatorii şcolari, experţii locali pentru persoanele aparţinând minorităţilor rome, având în vedere situaţia copilului, comportamentul psihoemoţional al copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existenţa unor probleme psihoemoţionale şi/sau comportamentale, orientează părintele/reprezentantul legal al copilului către specialiştii desemnaţi să emită recomandări de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre;
 2. medicii de familie, medicii de medicină şcolară, medicii de psihiatrie pediatrică şi consilierii şcolari emit, în baza unei consultaţii/anamneze specifice, o recomandare de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre la hotărâre;
 3. după emiterea recomandării prevăzute la lit. b) părintele/reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“;
 4. psihologul prevăzut la lit. c) evaluează situaţia copilului pe baza recomandării prevăzute la lit. b) şi completează raportul de evaluare psihologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre la hotărâre;
 5. în cazul în care raportul de evaluare psihologică prevăzut la lit. d) recomandă efectuarea de servicii de intervenţie, copilul este înscris în Program.

     Recomandarea de evaluare psihologică prevăzută la lit. b) conţine următoarele date şi informaţii:

 1. numele, prenumele şi codul numeric personal ale copilului;
 2. vârsta copilului;
 3. domiciliul copilului;
 4. date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon;
 5. observaţii sumare privind motivele recomandării;
 6. data, semnătura şi parafa emitentului sau ştampila şi semnătura directorului unităţii de învăţământ la care sunt arondaţi consilierii şcolari, după caz.

     Recomandarea de evaluare psihologică, precum şi raportul de evaluare psihologică se întocmesc în două exemplare, din care unul pentru părinte/reprezentantul legal, şi rămân valabile şi în situaţia în care copilul împreună cu părinţii/reprezentanţii legali îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa sau se schimbă psihologul care furnizează serviciile de intervenţie.

     Pentru decontarea serviciilor de intervenţie, psihologii prevăzuţi la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2021 privind implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“ depun la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, denumită în continuare agenţia teritorială, următoarele documente:

 1. raportul de evaluare psihologică prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d) din hotărâre;
 2. cerere de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre;
 3. actul de identitate al psihologului;
 4. extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;
 5. atestatul de liberă practică al psihologului;
 6. declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la hotărâre;
 7. lista beneficiarilor serviciilor de intervenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la hotărâre.

     Pentru a consulta condițiile în care se asigură secontarea serviciilor de intervenţie – click AICI